Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dotacja z PO KL, Działanie 6.2 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Z cyklu pieniądze na wsparcie przedsiębiorczości, dziś zaprezentujemy schemat działania

w przypadku środków na działalność przyznawanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kwota ta w przeciwieństwie do środków Funduszu Pracy opiewa na znaczną już sumę ok. 40 tys. zł. O pieniądze można się starać w instytucjach typu organizacje pozarządowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, które w drodze konkursu organizowanego zazwyczaj przez Wojewódzkie Urzędy Pracy pomyślnie przeszły procedurę i uzyskały możliwość realizacji projektu w ramach Działania 6.2.

Dlatego też, pierwszym zadaniem każdego zainteresowanego jest dowiedzieć się kto, „rozdaje” pieniądze, lista instytucji znajduje się zwykle w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Jeśli już to wiemy, udajemy się do wybranej instytucji, w celu sprawdzenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji do projektu. Bowiem, to właśnie realizatorzy ustalają czyj udział jest najbardziej pożądany, ile osób dostanie pieniądze i w jakiej kwocie.

Na stronach internetowych realizatorów dostępne są dokumenty, jakie należy wypełnić w celu aplikowania o środki, dokumenty te są praktycznie tożsame z tymi składanymi w urzędach pracy, jednak w każdym wypadku trzeba zadbać by wypełnić wszystko wymagane przez daną instytucję. Ponadto rekrutacja do projektu polegać może również na np. na rozmowie kwalifikacyjnej, przedstawieniu zarysu biznesplanu, testach psychologicznych sprawdzających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej itp. Zawsze należy traktować takie rozmowy poważnie i starannie się do nich przygotować.

W przypadku dotacji z PO KL nie ma ograniczenia co do statusu osób ubiegających się

o środki tj. starać mogą się również osoby zatrudnione, a nie tylko zarejestrowane jako bezrobotne, wykluczony jest jednak udział osób, które rok przed przystąpieniem prowadziły działalność gospodarczą, lub w momencie aplikowania mają np. zawieszone prowadzenie działalności gospodarczej.

Znaczącą różnicą w procesie starania się o środki na działalność jest fakt, iż w tym wypadku wsparcie jest kompleksowe i obejmuje oprócz samego przyznania pieniędzy również cykl szkoleniowo-doradczy, który przygotowuje do prowadzenia działalności, uczy jak napisać biznes plan, daje wiedzę na temat aspektów prawnych itp. Udział we wsparciu szkoleniowym jest obowiązkowy, a nasza obecność jest pożądana na 80% zajęć, w przeciwnym wypadku możemy wypaść z projektu. Niektóre instytucje przewidują możliwość zwolnienia ze szkoleń jednak tylko w wypadku gdy np. ukończyliśmy taki cykl w innej instytucji a nie uzyskaliśmy środków na podjęcie działalności. Wsparcie szkoleniowo doradcze jest bezpłatne

i przysługuje nam bez względu na to czy otrzymamy wsparcie finansowe.

Po wsparciu szkoleniowo doradczym, możemy założyć działalność i dodatkowo uzyskać tzw. wsparcie pomostowe przez okres 6/12 miesięcy. Wsparcie pomostowe może mieć formę: usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dopuszczalnymi formami założenia działalności gospodarczej ze środków dotacji są samodzielna działalność gospodarcza oraz spółdzielnia albo spółdzielnia socjalna. Uczestnicy nie mogą zakładać działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego tj. fundacji czy stowarzyszeń. Spółkę cywilną można założyć ale tylko z innym uczestnikiem tego samego projektu. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio przez nas uzasadnionych.

Osoba ubiegająca się o środki na założenie działalności powinna zapoznać się z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W artykule tym wskazane są wszystkie wyłączenia od możliwości ubiegania się o wsparcie np. wsparcia na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 104/2000) czy ograniczenia w zakresie działalności rolniczej oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Otrzymanie środków na działalność w ramach Działania 6.2 również wymaga zabezpieczenia zwrotu tych środków. Sposób zabezpieczenia ustalany jest każdorazowo przez realizatora projektu, często spotykaną formą jest w tym wypadku weksel in blanco z podpisaną deklaracją wekslową osób otrzymujących wsparcie. Zabezpieczenie to zwracane jest uczestnikowi po zakończeniu kontroli końcowej dokonanej przez realizatora. Może być to również jak w przypadku urzędów pracy poręczenie. O wymogi dotyczące zabezpieczenia w tej formie należy pytać bezpośrednio w instytucji odpowiadającej za projekt.

Dotacja z EFS jest dwukrotnie wyższa aniżeli ta z Funduszu Pracy dlatego i konkurencja jest większa. Ważne jest by solidnie przyłożyć się do przygotowywania dokumentów, a także do kursu szkoleniowo doradczego, w takim wypadku nawet jeśli nie otrzymamy dotacji za pierwszym razem jesteśmy bogatsi o zdobytą wiedzę i mamy gotowy biznesplan na przyszłość. Nikt nie może nam zagwarantować sukcesu, ale zawsze warto spróbować, tym bardziej że kobiety są często grupą preferowaną w tego typu przedsięwzięciach, co znacznie zwiększa ich szanse.

 AC

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz