Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kasa na B2B

Początek roku intensywnie zaczyna się dla przedsiębiorców korzystających z oferty  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla tych działających w sektorze B2B może to być szansa na uzyskanie dofinansowania, bo w styczniu rozpoczyna się pierwszy w 2014 roku nabór w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. O specyfice biznesu B2B pisaliśmy niedawno więc konkurs może być szansą dla zainteresowanych.

Kasa na B2B czyli na co? Przez B2B czyli skrót od angielskich słów Business to Business należy rozumieć relację usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorstw, dotyczące różnego rodzaju współpracy pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług. Pieniądze z otrzymanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Możliwy jest również zakup nowych środków trwałych, w szczególności sprzętu elektronicznego, zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem oraz zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem i niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

O Działaniu 8.2. Przedmiotem wsparcia w ramach tego działania są przede wszystkim  przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR. Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych, w tym w odniesieniu do kwot dofinansowania uzyskiwanych przez poszczególnych uczestników sieci kontrahentów. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana, i zależy w pierwszej kolejności od wyboru trybu udzielania wsparcia dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a następnie może być uzależniona m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych i waha się od 50-70% dla mikro/małych firm oraz 40-60% dla średnich firm.

Kiedy nabór? Wniosek o dofinansowanie projektu można składać poprzez zarejestrowanie go w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 13 do 24 stycznia 2014 r. Uprawnieni do tego są mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne. Na stronie internetowej PARP-u znajduje się ponadto informacja, iż zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie projektów tj. podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 może być udzielane jedynie do dnia 30 czerwca 2014 r., natomiast ich realizacja tzn. złożenie wniosku o płatność  końcową musi zakończyć się nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że nie będzie możliwości przedłużenia realizacji projektu, tj. przedłużenia okresu realizacji umowy o dofinansowanie, poza wskazany termin. Na stronie znajdują się również wszelkie inne informacje związane z niezbędną do przedłożenia dokumentacją oraz wytyczne dla osób ubiegających się o dotacje w ramach tego działania. Powodzenia!

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz