Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Pomoc publiczna na zachętę

Jednym z podstawowych warunków prawidłowej realizacji projektów unijnych jest przestrzeganie zasad, spełnianie kryteriów czy dodatkowych wymogów i obowiązków jakie nakłada na przedsiębiorców fakt otrzymywania dotacji. W przypadku projektów, w których zastosowanie mają zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej dodatkowo przedsiębiorcy zobligowani są do wykazywania, że udzielenie pomocy publicznej będzie miało istotny wpływ na losy inwestycji. Jest to tzw. efekt zachęty.

Co to jest efekt zachęty w projektach unijnych? Efekt zachęty w projektach unijnych powinien być spełniony zarówno w odniesieniu do pomocy udzielanej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, jak i do pomocy udzielanej dużym przedsiębiorcom. W obu przypadkach jego realizacja przebiega i sprawdzana jest w odmienny sposób. Efekt zachęty jest jednym z warunków przyznania pomocy publicznej , który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie. Ma to służyć przede wszystkim zwiększeniu zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

Jak wykazać efekt zachęty? Sposób wykazywania efektu jak wspomniano wyżej różni się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. W przypadku MŚP zgodnie z pkt 28 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, należy przyjąć, że w przypadku pomocy przekazanej na rzecz mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa efekt zachęty wystąpi, jeżeli przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z realizacją projektu lub objętych pomocą publiczną. W praktyce oznacza to, że pomoc przyznana mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu lub zadań objętych pomocą w ramach projektu. Inaczej jest w przypadku dużych przedsiębiorców. Oprócz złożenia wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem realizacji projektu, z dokumentacji przygotowanej przez dużego przedsiębiorcę powinno wynikać, że w rezultacie otrzymanej pomocy zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony, zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony, całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona, nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu. Duże przedsiębiorstwa są więc zobligowane do sporządzenia dodatkowych dokumentów np. analizy wykonalności swojego przedsięwzięcia, która jednoznacznie wykaże, że projekt realizowany bez udziału pomocy publicznej ma stosunkowo węższy zakres aniżeli projekt realizowany z udziałem środków publicznych lub zostanie zrealizowany później albo że przedsiębiorca będzie w stanie wydać mniej pieniędzy na jego realizację.

Pomoc publiczna jest z zasady zagadnieniem dość zawiłym jednak przy projektach unijnych należy być wyjątkowo skrupulatnym bo już nieodznaczenie we wniosku pomocy publicznej skutkuje iż jest on z odrzucany. Dlatego aby nie zmniejszać swoich szans na dotacje , na zachętę należy zapoznać się ze wszystkimi istotnymi dokumentami i przestrzegać ich wytycznych.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz