Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Pracodawco otwórz się na niepełnosprawność czyli o przywilejach otwartych pracodawców

Niepełnosprawność na rynku pracy wciąż niestety poczytywana jest za problem. Pomimo wielu prób podejmowanych dzięki dofinansowaniom unijnym oraz różnego rodzaju wsparciu w tworzeniu korzystnych warunków zatrudniania sytuacja tych osób wciąż nie wygląda kolorowo. Część z pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że zatrudniając osoby niepełnosprawne nie tylko stanowią dla nich najlepszą formę rehabilitacji, ale również uzyskać mogą szereg uprawnień ułatwiających podjęcie takiej decyzji.

Jakie uprawnienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne? W polskim prawie dla pracodawców zdecydowanych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych przewidziano szereg uprawnień polegających na różnego rodzaju dofinansowaniach lub zwolnieniach finansowych .  Koszty tych dofinansowań pokrywane są w głównej mierze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale część z nich pokrywają również poszczególne samorządy powiatowe. Ustawą regulującą te uprawnienia jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogą przede wszystkim liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika a w przypadku spełnienia odpowiednich warunków również na zwolnienie z konieczności wpłat na PFRON. Ponadto zatrudniający niepełnosprawnych mogą także otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przystosowania stanowiska pracy, szkolenia, a nawet zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w pracy i adaptacji w nowym środowisku.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów? Korzystanie z uprawnień przewidzianych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne obwarowane jest oczywiście pewnymi warunkami, dopiero spełnienie ich gwarantuje możliwość ubiegania się o zwrot jakichkolwiek kosztów. Aby otrzymać zwrot kosztów z tytułu przystosowania stanowiska pracy i doposażania go pracodawca, powinien zatrudniać osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotną albo poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, przez okres co najmniej 36 miesięcy. Uprawnia go to otrzymania 15-krotności lub 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość ta każdorazowo określana jest jednak w umowie cywilnoprawnej, która opisuje obowiązki stron ją zawierających tzn. starosty i pracodawcy. Środki można przeznaczać na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń czy zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych itp.  O pomoc na szkolenia może ubiegać się każdy przedsiębiorca zatrudniając osoby niepełnosprawne  Wysokość pomocy nie może być większa niż 80% kosztów, jednak nie więcej niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę.  Wysokość pomocy nie może być większa niż 80% kosztów, jednak nie więcej niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę. Wielkość pomocy uzależniona jest także od rodzaju szkolenia oraz typu pracodawcy.  Zwrot kosztów za zatrudnienie pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej zależy od liczby godzin przepracowanych przez ta osobę. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może jednak przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika
w miesiącu.

Komu przysługują dofinansowania z PFRON?  Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych przysługuje przede wszystkim pracodawcom:  prowadzącym zakłady pracy chronionej lub zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.  Ponadto nie mogą mieć zaległości wobec PFRON , nie mogą znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie mogą być obarczeni decyzjami o ewentualnym zwrocie otrzymanej pomocy wydanymi przez Komisję Europejską. Ponadto pracodawcy liczący na pomoc nie mogą przekroczyć kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych bowiem w innym przypadku nie mogą się o nią ubiegać. Wysokość miesięcznego dofinansowania na niepełnosprawnego pracownika zależy od: wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, stopnia niepełnosprawności zatrudnionego oraz schorzeń dodatkowych zatrudnionego    szczególnych schorzeń zatrudnionego np. choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, epilepsji itp. Istotny jest również typ pracodawcy, wyższe dofinansowania i pomoc przewidziana jest dla zakładów pracy chronionej aniżeli dla firm z otwartego rynku. Podstawę dopłat od PFRON stanowi określony procent kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. W 2013 roku podstawą będzie minimalne wynagrodzenie z grudnia 2012 roku czyli 1500 zł brutto.

Szansa dla osób niepełnosprawnych to nie tylko uśmiech w ich stronę, bowiem pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością wiedzą i potwierdzają iż są one świetnymi, pełnowartościowymi, oddanymi pracownikami.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz