Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Program Innowacyjna Gospodarka – szansą na e-biznes

Zawody przyszłości, obsługa interesantów w urzędach, e-sądy, handel przez Internet – wszystko to świadczy o tym, że e-biznes rośnie w siłę a Internet będzie w przyszłości podstawą funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Świat kierowany wirtualnie potrzebuje jednak niewirtualnych środków i dlatego dzisiaj zaprezentowany zostanie kolejny Program z perspektywy programowania 2007-2013 dający szansę na dofinasowanie biznesu dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług lub organizacji. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiotem naszego zainteresowania jest głównie Działanie 8.1 tj. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, z którego wsparcie przeznaczane jest głównie na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych, beneficjentami zaś mogą być ikro i mali przedsiębiorcy.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Pomoc w ramach Działania 8.1 jest pomocą de minimis i może wynosić od 70% do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość procentowa przyznanego dofinansowania wynika zasadniczo z wartości przez nas wnioskowanej (nie musimy wnioskować o wartość maksymalną). Zapisy rozporządzenia stanowią, iż w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat – wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku spółki cywilnej warunki te dotyczą każdego ze wspólników). W przypadku większości przedsiębiorców, na mocy odrębnych przepisów prawa, pomoc de minimis jest limitowana do równowartości 200 tysięcy euro przez 3 kolejne lata, wartość wydatków kwalifikujących się więc do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć 700 000,00 złotych.

O środki aplikujemy w Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, biorąc udział w konkursie, w ramach którego składany jest wniosek o dofinasowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony w Generatorze Wniosków oraz zarejestrowany zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w Harmonogramie ogłaszania konkursów zamieszczonym na stronie PARP. Dokumentacja niezbędna przedsiębiorcy w procesie aplikowania również dostępna jest na stronie internetowej PARP.

Program nie bez powodu nazywa się Innowacyjna Gospodarka bo innowacyjność stanowi kluczowy element w zgłaszanych projektach. Czym jest i co w rozumieniu dokumentów jest innowacyjnością nastręcza sporo trudności Projektodawcom. Według definicji zawartej w PO IG, sformułowaną w oparciu o Oslo Manual, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Można rozróżnić kilka rodzajów innowacyjności: innowację produktową (wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług), innowację procesową (wprowadzenie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw), innowację marketingową (zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym), a także innowację organizacyjną (zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych).

Kluczowe jest by planowany przez nas projekt przyczyniał się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Sama innowacyjność może zaś być wynikiem naszej własnej działalności badawczo- rozwojowej ale również zaczerpnięta może zostać np. spoza granic naszego kraju w postaci niematerialnej typu: licencja czy oprogramowanie lub materialnej jak maszyna czy nowoczesne urządzenia nie funkcjonujące dotychczas na rynku polskim.

Projekt jest oceniany przez Komisje Oceny Projektów zaś jego punktacja zależy głównie od spełniania podstawowych kryteriów i założeń projektowych. Im bardziej innowacyjny nasz projekt i szerszy zakres usług szerszemu gronu odbiorców oferuje tym nasze szanse na dofinasowanie wzrastają, jeśli wiec podążając za najnowszymi trendami w gospodarce chcielibyśmy wdrożyć do naszych przedsiębiorstw e-usługi śpieszmy się programowanie 2007-2013 zbliża się ku końcowi a być może pieniądze czekają właśnie na nasz pomysł!

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz