Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Program Kapitał Ludzki dla niepełnosprawnych

Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych nie napawa optymizmem. Mimo wielu udogodnień dla pracodawców zatrudniających  pracowników ze stopniem niepełnosprawności  statystyki i tak bezlitośnie obnażają trudną sytuację tej grupy. W ramach walki z tym problemem w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadzano szereg działań w tym jedno specjalnie skierowane do osób niepełnosprawnych mających ułatwić i umożliwić wejście na ścieżkę aktywizacji społecznej i zawodowej oraz uzyskać nowe kwalifikacje i zaplanować indywidualną drogę do lepszego jutra.

Jakie wsparcie dla niepełnosprawnych? Osoby niepełnosprawne mogą korzystać w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki z większości zaplanowanych działań, w ramach  większości Priorytetów, realizowanych zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnie. Wiele projektów umożliwia im uczestniczenie w działaniach specjalnie dla nich przeznaczonych, a to za sprawą  specjalnie dopasowanych narzędzi i metod wsparcia, aktywizacji prowadzonej w wygodnych przystosowanych do indywidualnych potrzeb warunkach oraz zastosowania podejścia nastawionego na konkretnego klienta.

W ramach Priorytetu I mogą być prowadzone ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia. Ponadto wiele środków przeznaczonych jest na kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców w celu zachęcania ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wsparcie kierowane jest nie tylko w stronę osób niepełnosprawnych, ale również do osób z ich otoczenia, instytucji i podmiotów bezpośrednio realizujących zadania na ich rzecz,  pracodawców, partnerów społeczno-gospodarczych.

Priorytet III ukierunkowany jest na wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.  Podobna oferta cechuje Priorytet IV, w ramach którego uczelnie wyższe mają możliwość realizacji projektów bezpośrednio skierowanych do studentów niepełnosprawnych, których celem jest umożliwienie im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej.

Najbardziej przydatne i praktyczne potrzeby grupy mogą być zaspokojone podczas realizacji projektów z Priorytetów VI i VII adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. ze względu na niepełnosprawność. Projekty realizowane w ich ramach mają za zadanie kompleksowo wspierać uczestników poprzez warsztaty, szkolenia, kursy, wsparcie psychologiczno-doradcze, programy aktywizacji zawodowej, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia itp. W związku z licznymi opiniami, iż szkolenia unijne niewiele dają a po skończeniu staży uczestnicy ponownie zasilają szeregi bezrobotnych,  dodatkowo w kryteriach wyboru projektów corocznie podwyższane są limity procentowe dla tzw. efektywności zatrudnieniowej tj. działań mających gwarantować zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. Dla przedsiębiorczych przeznaczone są także działania 6.2 oraz Poddziałanie 7.2.2, które umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości – do wysokości 40 tys. zł na osobę  lub do 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego wypłacanego comiesięcznie przez pierwsze 6/12 miesięcy prowadzenia działalności.

Tylko i wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych zadedykowano Działanie 7.4, które poza wyżej wymienionymi formami wsparcia w postaci programów pełnej aktywizacji zawodowej oferuje takie działania jak skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia, jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Duże znaczenie ma również realizacja działań o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w nowym środowisku pracy.

Projekty skierowane do niepełnosprawnych realizowane są wciąż w całej Polsce mimo ostatniego roku programowania, a w niektórych województwach dopiero planowane jest ogłoszenie konkursów wspierających tą grupę docelowa dlatego jeśli szukacie wsparcia finansowanego ze środków unijnych – PO KL może być dobrym rozwiązaniem. Informacji na temat wsparcia należy szukać w urzędach pracy, fundacjach, stowarzyszeniach i firmach realizujących projekty unijne lub na stronie www.efs.gov.pl gdzie podawane są aktualności z obszaru całego kraju.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz