Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Spółdzielnia socjalna- szansą na pracę

Spółdzielnie socjalne to alternatywa dla osób myślących o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jej złożenia i forma są nieco inne mogą się jednak stać zalążkiem nowego życia, bo ta forma działalności jest przeznaczona głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

Z definicji spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, a więc łączy w swojej działalności funkcje społeczne i ekonomiczne. Zysk wypracowany przez jej członków służy przede wszystkim społecznej i zawodowej reintegracji osób wykluczonych tj. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od narkotyków czy alkoholu, bezdomnych, czyli tych którym najtrudniej nie tylko w społeczeństwie, ale głównie na rynku pracy. Osoby z grup zagrożonych wykluczeniem muszą mieć stosowne zaświadczenie potwierdzające przynależność do powyższych grup. Można je, zależnie od sytuacji, uzyskać w powiatowym urzędzie pracy, powiatowym centrum pomocy rodzinie, zakładzie lecznictwa odwykowego czy ośrodku pomocy społecznej.

 

Cele oraz funkcjonowanie spółdzielni socjalnych reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Według niej spółdzielnię założyć mogą: osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także: inne osoby mogące wnieść stosowne dla danej działalności kwalifikacje o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

 

Z założenia spółdzielnie mają odpowiadać na lokalne potrzeby rynku. Pomysłów na biznes może być tysiące. Pierwsze spółdzielnie powstały w Polsce już kilka lat temu a obecnie działa ich ok. 320. Zajmują się m.in. sprzątaniem, krawiectwem, wikliniarstwem, opiekują się starszymi ludźmi, przygotowują catering, konferencje, świadczą usługi internetowe (tworzenie grafiki reklamowej, optymalizacja i pozycjonowanie witryn internetowych itp.). Osoby zakładające spółdzielnie powinny znać się na tym co robią, inaczej ciężko będzie sprostać oczekiwaniom rynku. W przeciwieństwie bowiem do Centrów Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne działają na otwartym rynku pracy, a więc podlegają zasadom ekonomicznej konkurencji. Ich działanie rządzi się tymi samymi regułami, co działanie firm komercyjnych: muszą pozyskać i utrzymać odbiorców swoich towarów czy usług, zapewnić sobie zysk i utrzymać płynność finansową.

 

Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 osób fizycznych (max.50) lub 2 osoby prawne. Jeżeli zakładają ją osoby prawne to w przeciągu 6 miesięcy muszą one zatrudnić co najmniej 5 osób z grup wymienionych w ustawie. Pierwszym krokiem jaki powinni podjąć jest opracowanie statutu spółdzielni. Powinien on zawierać nazwę spółdzielni, przedmiot działalności spółdzielni, czas trwania spółdzielni, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania nowych członków, zasady wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, wysokość wpisowego oraz wysokości i ilości udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu udziałów oraz skutki nie wykonania tego w terminie, szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania organów spółdzielni czyli walnego zgromadzenia i zarządu, które wybierane jest w następnej kolejności.

 

Po ustaleniu tej kluczowej kwestii spółdzielcom pozostaje do wykonania szereg czynności tożsamych, co w przypadku zwykłej działalności gospodarczej tj. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie numer REGON, rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP, rejestracja w ZUS i założenie konta bankowego. Plusem w zakładaniu tego typu działalności jest zwolnienie z opłat sądowych przy wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także możliwość utworzenia kapitału początkowego przez członków założycieli ze środków Funduszu Pracy czy też wsparcie kapitału początkowego spółdzielni przez nowych, przystępujących do niej członków ze środków Funduszu Pracy. Wnioski o przyznanie środków na prowadzenie spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy rozpatrywane są analogicznie do środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Warto zauważyć, że spółdzielnie socjalne często zakładane są przez kobiety, które znajdując się w trudnych sytuacjach życiowych, łatwiej realizują się w grupie a wywodząc się nierzadko z tego samego wykluczonego środowiska mogą się wzajemnie wspierać i dopingować, a także wspólnie pokonywać bariery. Spółdzielnia socjalna nie jest więc jak często można pejoratywnie skojarzyć żadną formą pomocy socjalnej, a przedsięwzięciem wymagającym, pomysłu, sił i dużego nakładu pracy, za to zaowocować może podniesieniem samooceny a przede wszystkim aktywnością i integracją ze społeczeństwem. Kobiety, które założyły bądź wstąpiły do już istniejącej spółdzielni socjalnej twierdzą, iż umożliwiły im one powrót na rynek pracy, osobistą satysfakcję z wykonywanego zawodu, większą radość życia i poprawę sytuacji materialnej. Każda z pań może znaleźć swoją szansę.

AC

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz