Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Studium Wykonalności- gwarancja sukcesu projektu

Przygotowanie projektów unijnych oraz uzyskanie dofinansowania to ciężka praca, o czym wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek starali się o dotację. Oczywiście stopień skomplikowania zależy od rodzaju planowanej inwestycji, programu operacyjnego, w ramach którego staramy się o środki oraz wymogów instytucji, w której o nie aplikujemy. Jeśli naszym celem jest uzyskanie dofinansowania projektu inwestycyjnego to jednym z wymaganych do przygotowania elementów jest studium wykonalności czyli niejako rozszerzenie biznesplanu mające za zadanie udowodnić, że inwestor jest w stanie zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie.

Co to jest studium wykonalności? Zgodnie ze słownikiem pojęć na temat funduszy strukturalnych studium wykonalności to studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie celu realizacji projektu. Generalnie rzecz ujmując to dokument,  który ma ocenić kondycję ekonomiczno-finansową, charakter i opłacalność przedsięwzięcia, które ma być finansowane oraz uwiarygodnić projektodawcę przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Studium wykonalności w przypadku projektów inwestycyjnych pełni praktycznie najważniejsza rolę w procesie ich oceny bowiem w dokumentach Komisji Europejskiej to właśnie faza przygotowawcza jest najbardziej rozbudowana i uznawana za najbardziej istotną.

Jakie informacje w studium wykonalności? Praktycznie każda instytucja, która wymaga od potencjalnych beneficjentów przygotowania studium wykonalności, przygotowuje dla nich specjalne wytyczne informujące w jaki sposób ma zostać przygotowane oraz jakie kluczowe elementy powinno zawierać by uzyskać pozytywną ocenę. Oficjalne stanowiska precyzują takie punkty jak: wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie, identyfikację projektu, charakterystykę projektu, analizę techniczną i analizę alternatywnych wariantów, różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu czy sektora gospodarki, analizę finansową, analizę ekonomiczną oraz analizę wrażliwości i ryzyka. Istotne jest by pierwsze części tj. wnioski z analiz i charakterystyka napisane były niespecjalistycznym jasnym językiem. Rozdział ten powinien podsumowywać wyniki przeprowadzonych analiz, zawierać syntetyczne zestawienie otrzymanych rezultatów, potwierdzających celowość wdrożenia projektu oraz jego efektywność w rozpatrywanym okresie. Ponadto musi precyzować kluczowe zagadnienia jak tytuł projektu, nazwę projektodawcy, planowaną lokalizacje projektu czy zgodność projektu z polityką krajową, regionalną i lokalną w zakresie którego dotyczy dany projekt. Ważna jest w miarę dokładna analiza otoczenia społeczno – gospodarczego. W rozdziale tym należy ująć kluczowe cechy danego terenu i terenu objętego oddziaływaniem projektu, na tyle dokładnie, żeby zrozumieć, jakie problemy ma rozwiązać realizacja projektu. Kolejne elementy powinny zawierać opis i analizę problemów, które dotykają Wnioskodawcę, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a analizowanym otoczeniem projektu. Ponadto należy  przedstawić cel bezpośredni oraz cele pośrednie projektu i odnieść je do proponowanych działań. Cel bezpośredni musi wynikać ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, natomiast cele pośrednie z jego skutków.  Najtrudniejszym, ale zarazem najważniejszym elementem każdego studium wykonalności jest analiza ekonomiczna i finansowa. Musi zawierać wszystkie elementy wymienione w wytycznych. Wszystkie wyliczenia powinny być prawdziwe. Rzetelność przy jej przeprowadzeniu jest kluczowa bowiem to właśnie w tej części Wnioskodawcy popełniają najwięcej błędów nie zważając często na fakt, że to analiza ekonomiczna, w której pokazane są koszty i korzyści wynikające z wdrożenia planowanego projektu, potwierdza konieczność realizacji inwestycji. Na tej części należy zatem skupić się najbardziej.

Wnioskodawcy przygotowujący lub zlecający przygotowanie studium wykonalności muszą również pamiętać, iż dokument musi być zbieżny z innymi składanymi dokumentami, a zwłaszcza z wnioskiem o dofinansowanie. Niestety często tak się nie dzieje, pojawiają się nieścisłości i różnice w zakresie harmonogramu czy też realizacji inwestycji, kosztów kwalifikowanych lub wartości wskaźników.  Sytuacja taka skutkuje zwykle niską oceną lub po prostu odrzuceniem naszego wniosku.

Dokumenty projektowe stanowią najważniejszą część drogi po dotację bo to od nich zależy czy rozpoczniemy przygodę z projektami. Dlatego zwłaszcza teraz kiedy przed nami nowa perspektywa i nowe szanse na dofinansowania warto odświeżyć swoją wiedzę na temat dotacyjnego abc.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz