Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Szansa dla przedsiębiorcy na zwiększenie zatrudnienia – doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy

Możliwości dofinansowań oferowane przez powiatowe/miejskie urzędu pracy skierowane są nie tylko do osób bezrobotnych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, rolnikiem bądź prowadzisz niepubliczną szkołę czy przedszkole i planujesz zatrudnienie osoby bezrobotnej masz prawo starać się o środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Otrzymanie takiego wsparcia możliwe jest oczywiście tylko wtedy jeśli właściwy urząd dysponuje środkami na ten cel, a także po spełnieniu warunków określonych zazwyczaj na stronach internetowych urzędów pracy, zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Przede wszystkim przedsiębiorcy i inne podmioty ubiegające się o refundację muszą łącznie spełniać kilka warunków tj. prowadzić działalność przez co najmniej pół roku bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, a w dniu złożenia wniosku nie posiadać innych nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Zainteresowani muszą również terminowo wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikiem a 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą zmniejszyć wymiaru czasu pracy lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracowników. Poza tym charakteryzować ich musi niekaralność i dobra sytuacja ekonomiczna w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. Wniosek musi być kompletny i sporządzany prawidłowo bo w innym wypadku w ogóle nie jest rozpatrywany.

Szansa dla przedsiębiorcy na zwiększenie zatrudnienia - doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracyPodobnie jak w przypadku środków na własną działalność gospodarczą możemy otrzymać refundację do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 18 tys. zł, a środki przeznaczyć możemy np. na: zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup pojazdów, w tym: pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników. Pieniędzy natomiast nie możemy wydać na zakup towaru, surowców, wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia ZUS, wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontu lokalu i budynków, opłaty administracyjne, skarbowe, leasingowe, kaucje, koszty reklamy i promocji firmy, utworzenie stanowiska pracy dla członka rodziny itp.

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywana po przedłożeniu przez starającego się o środki rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów oraz zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego . Co więcej utworzone stanowisko pracy musimy utrzymać przez okres 24 miesięcy a pracownik zatrudniany musi być w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku gdy na etapie aplikowania o refundacje złożyliśmy nieprawdziwe oświadczenia, lub wykryto inne nieprawidłowości jesteśmy zobowiązani zwrócić pieniądze w terminie zwykle określonym w umowie ze starostą.

Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków jest analogiczne jak w przypadku środków na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych. Dopuszczalne formy to poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. O szczegóły dotyczące konkretnej formy zabezpieczenia należy dowiadywać się we właściwych urzędach pracy.

Należy również pamiętać, że refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej pomocy dla danego podmiotu.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

1 Komentarz do “Szansa dla przedsiębiorcy na zwiększenie zatrudnienia – doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy”

  1. avatar Agnieszka Kowalska pisze:

    STOSUNKOWO PROSTY SPOSÓB NA POZYSKANIE DODATKOWYCH FUNDUSZY NA ROZWÓJ FIRMY.

Zostaw odpowiedź

Komentarz