Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Wniosek o organizacje prac interwencyjnych – krok po kroku

W artykule na temat prac interwencyjnych dowiedzieliśmy się już kto, jak i gdzie może ubiegać się o ich organizację, jakie dokumenty należy wypełnić. Dziś przeanalizowany zostanie wniosek o organizacje takich prac, tak by krok po kroku dowiedzieć się jakie dane czy oświadczenia będą nam potrzebne.

Wnioski w różnych częściach kraju nieznacznie się różnią, generalnie jednak ich struktura opiera się na tych samych informacjach. Część I to zawsze podstawowe dane na temat Wnioskodawcy:

Nazwa i adres siedziby; miejsce prowadzenia działalności (jeśli jest inne niż adres siedziby); forma prawna prowadzonej działalności (spółka działalność jednoosobowa itp.); NIP; Numer REGON; PKD; forma opodatkowania (ryczałtowo, w formie karty podatkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów); data rozpoczęcia działalności; nazwa banku i nr konta bankowego na który przelewana będzie refundacja; stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) oraz liczba zatrudnionych pracowników, a także dane osoby upoważnionej do kontaktów z urzędem.

W części II opisujemy stanowisko pracy, jakie zostanie stworzone bądź finansowane w ramach prac interwencyjnych- należy podać zawód wg klasyfikacji zawodów i specjalności, proponowany okres zatrudnienia, a także dane takie jak: miejsce świadczenia pracy; godziny pracy, zmianowość; system wynagradzania (czasowy, akordowy, prowizyjny) wymiar czasu pracy oraz proponowaną stawkę do refundacji.

Kolejne części odnoszą się do stanu zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o organizacje prac interwencyjnych. Podajemy ogólną liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz liczbę pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Musimy pamiętać, że do liczby zatrudnionych pracowników wlicza się:

  • pracowników,
  • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
  • właścicieli – kierowników,
  • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe (wspólnicy spółki cywilnej i wspólnicy spółki osobowej).

Po określeniu stanu zatrudnienia, oświadczamy też czy uległ on zmniejszeniu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku a jeśli tak to z jakich przyczyn. Ma to ułatwić weryfikacje zasadności naszej chęci otrzymania dofinasowania.

Ostatnia część wniosku dotyczy kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jakie będą ponoszone przez pracodawcę na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pracowników.

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, którymi są koszty wynagrodzenia brutto i składki na ubezpieczenie społeczne przez 12 m-cy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz 5 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie lub 24 m-cy od dnia zatrudnienia pracownika w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz 10 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą integralną część wniosku stanowią oświadczenia (jeśli nie ma ich we wniosku koniecznie sprawdźmy na stronie internetowej czy nie stanowią odrębnych koniecznych do wypełnienia załączników)

  • oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu warunki(ów) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
  •  Traktatu oświadczenie o otrzymaniu/ nie otrzymaniu ciągu jednego roku pomocy publicznej na podstawie w/w rozporządzenia przekraczającą kwotę 5 mln euro.
  • oświadczenie o pozostawaniu/nie pozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.
  • oświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Wniosek musi być podpisany, zaparafowany i opieczętowany tak by nie odpaść na wymogach formalnych. Ponadto musimy zorganizować załączniki, którymi są zazwyczaj: właściwy dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania Wnioskodawcy (KRS, statut, wpis do ewidencji), zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Jak również formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dodatkowo Przedsiębiorca, który nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Wszystkie załączniki do wniosku będące kserokopiami muszą być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem!

Wniosek oceniany jest przede wszystkim za zaproponowane bezrobotnemu warunki płacy, charakter dotychczasowej współpracy Pracodawcy z Urzędem w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, okres funkcjonowania Pracodawcy na rynku pracy, rodzaj tworzonego stanowiska pracy, rodzaj prowadzonej działalności, długość gwarantowanego okresu zatrudnienia po zakończeniu programu prac interwencyjnych. Im lepsze warunku pracy możemy zaoferować jako pracodawcy tym więcej punktów otrzymamy.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz