Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

„Finanse” w spółdzielni socjalnej

Prowadzenie spółdzielni socjalnej jako podmiotu tzw. ekonomii społecznej wymaga pogodzenia działalności komercyjnej ze społeczną. Konsekwencją tego  jest fakt, iż poza integrowaniem i aktywizowaniem swych członków spółdzielnia powinna zarabiać pieniądze, a zaangażowani w pracę na jej rzecz otrzymywać wynagrodzenie.  Jak wygląda sprawa finansów w spółdzielniach socjalnych, czy jej członkowie płacą podatki i ZUS, czy otrzymują regularną pensje? Kto rozlicza spółdzielcze finanse i co się dzieje z zyskiem?

Czym jest spółdzielnia socjalna? O spółdzielni socjalnej pisaliśmy w odrębnym artykule jednakże dla przypomnienia jest ona podmiotem łączącym w sobie zarówno cechy przedsiębiorstwa jak i organizacji pozarządowej. Spółdzielnie przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą podjąć wspólne, grupowe działania gospodarcze, rozłożyć i ograniczyć ryzyko prowadzenia własnego biznesu, realizując również cele społeczne. Spółdzielnie socjalne mają umożliwić swoim członkom, którymi w połowie muszą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Proces zakładania spółdzielni socjalnej wydaje się być dość skomplikowany aczkolwiek obecnie chociażby z funduszy unijnych można otrzymać nie tylko wsparcie finansowe na utworzenie lub przystąpienie do  spółdzielni, ale również pomoc doradczą w procesie jej tworzenia. Kiedy uda się nam przebrnąć wszelkie formalności początkowe trzeba zacząć działać, by spółdzielnia poza integracją społeczną jej członków przyniosła również realne pieniądze.

Jak wyglądają finanse w spółdzielni socjalnej? Finanse spółdzielni socjalnej muszą być prowadzone zgodnie z odrębnymi przepisami tj. ustawą o rachunkowości, zgodnie z którą spółdzielnia socjalna ma obowiązek prowadzenia „pełnej księgowości”. Obejmuje to m in. przygotowanie na koniec roku obrotowego sprawozdania finansowego, składającego się z bilansu oraz rachunku zysku i strat, wraz z informacją dodatkową i sprawozdaniem z działalności jednostki. Dokumenty te są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu/Radzie Nadzorczej, celem wypełnienia obowiązku sprawozdawczego. Jeżeli chodzi o zyski spółdzielnie socjalne zobowiązane są przepisami zawartymi w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Nadwyżki bilansowej nie można dzielić między członków spółdzielni ani też przeznaczać jej na zwiększenie funduszu udziałowego, a także na oprocentowanie udziałów. Zysk spółdzielni można przeznaczyć na:  fundusz zasobowy – nie mniej niż 40% oraz  fundusz inwestycyjny jak również na cele zawodowej reintegracji jej członków, np.  działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy; działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, czy działalność społecznie użyteczną.

Jakie wynagrodzenie dla członków spółdzielni? Członkowie spółdzielni otrzymują wynagrodzenie za pracę na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Wynagrodzenie takie oparte jest zarówno o wynagrodzenie ustalone w umowie jak i o część nadwyżki bilansowej, rozdzielanej miedzy członków spółdzielni według statusu, ponieważ każdy członek spółdzielni jest niejako współwłaścicielem przedsiębiorstwa, ma więc udział w zyskach. Spółdzielnie socjalne nie mogą liczyć na zwolnienia w podatkach czy składkach na ZUS. Istnieje jednak możliwość opłacania tych ostatnich ze wsparcia pomostowego jeśli takie było przyznane jej członkom w ramach projektu unijnego. Ponadto należy również pamiętać, iż osoby chcące przystąpić lub założyć spółdzielnie socjalne mają możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z kilku źródeł:  z funduszy unijnych z programu Kapitał Ludzki  w wysokości ok. 20 tys., z Funduszu Pracy poprzez urząd lub z PFRON w przypadku osoby niepełnosprawnej w wysokości do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli znacie osoby, które również boją się wystartować z własnym biznesem, a wasze pasje i oczekiwania są w miarę zbieżne warto rozważyć spółdzielnię jako sposób na „społeczny biznes”.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz