Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

CSR ekonomicznie efektywny

Za sprawą drugiej rewolucji przemysłowej przedsiębiorstwa stały się globalne, coraz częściej właściciel mieszkał w jednym kraju, siedziba firmy znajdowała się w innym. Z tego powodu upowszechniły się umowy agencyjne i funkcja agenta pełniona przez menedżera, którego zadaniem było generowanie zysków dla właścicieli. Relacje między menedżerem a akcjonariuszami z konieczności musiały opierać się na zaufaniu. Gdyby agent postanowił odstąpić od wykonywania swojego zasadniczego zadania i skoncentrował się na innym celu, to naruszyłby więź zaufania, łączącą go z właścicielami. Jednak wydatki na CSR mogą przynieść wymierne korzyści, ponieważ w warunkach braku równowagi informacji, to właśnie na podstawie tych działań interesariusze oceniają firmę.Instrumentalna teoria interesariuszy głosi, że efektywne zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami, ich nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie, prowadzi do zwiększenia zasobów przedsiębiorstwa. Niestety interes przedsiębiorcy jest powszechnie postrzegany jako sprzeczny z interesem społecznym. Ze względu na popularność tego poglądu działania CSR są postrzegane jako niewydajne i nieustannie stają się przedmiotem krytyki. Dodatkowo kluczowymi przesłankami dla zwrócenia się menedżera w stronę CSR są chęć: poprawy wizerunku lub reputacji firmy i uzyskanie społecznego przyzwolenia na jej funkcjonowanie, przez co faktycznie decyduje się on na zainwestowanie w PR, a nie zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Obecnie społeczna odpowiedzialność biznesu to jedna z kluczowych kategorii w zarządzaniu. Punktem wyjścia do realizowania przez przedsiębiorstwo tej koncepcji jest wywiązywanie się z zadań prawnych i ekonomicznych. Spełnianie takiego minimum jeszcze nie przesądza o tym, że firma jest odpowiedzialna społecznie. O jej obywatelskiej postawie przesądzić może natomiast przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i odczuwanie moralnych obowiązków względem społeczeństwa. Strategia a społeczeństwo:społeczna odpowiedzialność biznesu – pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej? Niestety w praktyce zmiany w przedsiębiorstwach w myśl odpowiedzialnego biznesu są wprowadzane na niewielką skalę i realizowane w nieefektywny ekonomicznie sposób. Traktowane są na ogół jako cele drugorzędne i nie przykłada się do nich zbyt dużej wagi. Dlatego też Visser zaproponował nową koncepcję CSR, nazwaną CSR 2.0, która wymaga modyfikacji modeli biznesowych i opiera się na zdolności reagowania, odpowiedniej skali działań oraz kreatywności. Kanter także wskazuje, że obecna działalność w ramach CSR, koncentrująca się przede wszystkim albo jedynie na akcjach dobroczynnych, obecnie jest już niewystarczająca  Uważa, że dzięki działaniom odpowiedzialnym społecznie należy dążyć do zadowalających wyników.Współcześnie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym powinno generować także wartość ekonomiczną, a nie implementować jedynie przestarzałą ideę. Współczesny CSR ma polegać na zwiększaniu konkurencyjności, jednocześnie wywierając wpływ na ludzi, z którymi pracuje i wśród których funkcjonuje. Działania te muszą być także ściśle związane  z kulturą organizacji.

Typowy przedsiębiorca nie zdecydowałby się pewnie nie na implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, jeżeli nie przynosiłyby one odpowiednich efektów finansowych. Oczywiście każda osoba kierująca się zyskiem musi postępować odpowiedzialnie, żeby być zdolną do wygenerowania takiego zysku. CSR jest przedstawiany w różnych ujęciach i prezentuje rozmaite sposoby działań. Nie wszystkie są jednakowo efektywne. Racjonalne wydaje się takie podejście, które będzie promowało działania pozytywne dla społeczeństwa, ale przede wszystkim korzystne z biznesowego punktu widzenia. Na tym polega kwintesencja działań współczesnego homo oeconomicusa.

Niektóre podejścia do biznesu lekceważą CSR, dla innych stanowi on niezbędny element strategii. Z czasem stworzono pierwsze kryteria pomiarów CSR oraz modele. W 1975 r. została stworzona koncepcja trójpoziomowych działań biznesowych, na którą składają się: zobowiązania prawne i rynkowe, społeczna odpowiedzialność i społeczne reagowanie na przyszłe potrzeby społeczne. Caroll natomiast przedstawił natomiast model CSR na wzór piramidy, której podstawę stanowi odpowiedzialność ekonomiczna. Kolejne poziomy odpowiedzialności współgrają ze sobą, więc nie trzeba się ograniczać jedynie do określonego typu. Rok natomiast skonstruował model opart o: strategiczną filantropię, uwzględnienie interesariuszy i tworzenie szans.

Z czasem wykrystalizowały się trzy główne nurty badań związane z teorią interesariuszy, motywacjami przedsiębiorców i ekonomiczną efektywnością. Ta ostatnia teoria zajmuje się wyborem aktywności, które mają największy potencjał, jeśli chodzi o przyszły wynik finansowy przedsiębiorstwa. Specjaliści próbują zidentyfikować warunki opłacalności dla działań CSR i wykazać związek między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, a jego rozwojem i strategią. Badania wykazują, że akcje wybierane w sposób strategiczny mają większe szanse na odniesienie sukcesu finansowego niż te wybierane ze względów altruistycznych.

W opinii publicznej panuje przekonanie, że organizacje powinny angażować się w działania CSR. Korzyści jakie płyną z tego rozwiązania są następujące: wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów, a także konsumentów, poprawa relacji z lokalna społecznością, administracją i rządem. Rozbieżne wyniki badań pokazują jednak, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy i jak dużo środków menedżerowie powinni przeznaczać na programy CSR.  Niezależnie od tego CSR cieszy się ogromną popularnością w środowisku menedżerów oraz w opinii publicznej. Dzięki tej koncepcji człowiek gospodarujący poza zyskiem kieruje się także nakazami moralności. Być może właśnie jest to przyszłość naszego homo oeconomicusa. Być może gdyby wcześniej w biznesie został położony większy nacisk na postępowanie etyczne oraz uwzględnianie dobra interesariuszy uniknęlibyśmy obecnego kryzysu i polityki kadry zarządzającej wielkich firm dążących prawie wyłącznie do bogacenia się. CSR pokazuje, że na menedżera można spojrzeć z innej perspektywy. W dodatku jest to perspektywa, która może wiązać się z dużymi korzyściami na różnych polach i niweluje chciwość generowaną przez korporacyjne środowisko.

 

Bibliografia inspirująca:

Brown Andrew D., Humphreys Michael. 2008.  An Analysis of Corporate Social Responsibility at Credit Line: A Narrative Approach. Journal of Business Ethics, No. 80.

Gadomska-Lila Katarzyna. 2012. Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. . Management and Business Administration. Central Europe” 2/2012 (115): s. 41–52.

Mele Domeneco. 2009. Business Ethics in Action. Seeking Human Excellence in Organizations. New York: Palgrave Macmillan.

NiedŸwiedzka Agnieszka, Roszkowska Paulina, Sysko – Romañczuk Sylwia. 2012. Odpowiedzialność biznesu. Teoria I praktyka.  Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26–40

Schermer Michael. 2009. Rynkowy umys³. CiS. Warszawa.

Sysko Romańczuk Sylwia. 2011. Zarządzanie przez wartości. Człowiek i jego rozwój w centrum działań polityki, przedsiębiorczości W: Szczucki K. et al (red.), Prawo naturalne – Natura prawa. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, s. 187–196.  

 

Napisał:

avatar

W poniedziałek studentka ekonomii, we wtorek i czwartek prawa, w środę chodzi na zajęcia z filozofii, a w piątek, a czasem też inne dni, zajmuje się prawem korporacyjnym w kancelarii; interesuje się finansami, inwestycjami, zarządzaniem strategicznym i public relations.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz