Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kto i jak może zarejestrować się jako bezrobotny?

Bezrobocie to problem, który zwłaszcza w Polsce dotyka wielu ludzi, stopa bezrobocia  wynosi obecnie 13,5%, a biorąc pod uwagę liczbę osób bez pracy, które nie zarejestrowały się w  urzędach pracy, sytuacja przedstawia się  jeszcze gorzej.  Warto się jednak zarejestrować chociażby ze względu na świadczenia, jak również ubezpieczenie, którym objęci są bezrobotni zarejestrowani. Zanim staniemy w kolejce do pośredniaka warto poznać kilka podstawowych informacji.

Osoba, której celem jest uzyskanie statusu bezrobotnego, zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego/miejskiego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Na etapie rejestracji wymagane są dokumenty takie jak: dowód osobisty lub paszport, dyplomy lub świadectwa świadczące o naszym wykształceniu lub kwalifikacjach zawodowych, świadectwa pracy, lub w przypadku  umów o dzieło czy zlecenia, kserokopie tych umów. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  musimy przedstawić zaświadczenie z ewidencji o jej zawieszeniu  bądź  wykreśleniu. Można również przedstawić kopię wniosku CEIDG-1 z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, który zawiera stosowne informacje w zależności od rodzaju wniosku. Ponadto osoby, które rejestrują się po okresie pobierania renty, świadczeń wypłacanych przez ZUS, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, świadczenia rodzinne itp. muszą przedstawić stosowne zaświadczenia  od kiedy do kiedy pobierane były powyższe świadczenia na jakiej podstawie dokonywano naliczania wysokości świadczeń itd. Osoby niepełnosprawne z wyjątkiem wyżej wymienionych dokumentów powinny przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób będących domownikami, lub współmałżonkami właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych  przekraczających 1 ha przeliczeniowy wymagana jest decyzja KRUS o nie/podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu pracy
w takim gospodarstwie, a właściciele nieruchomości rolnej powinni dodatkowo znać areał przeliczeniowy nieruchomości i wielkość udziałów. Szczegółowo dokumenty te są zwykle opisane na stronach internetowych urzędów pracy.

Poza przedstawieniem wymienionych dokumentów, aby uzyskać status bezrobotnego musimy dodatkowo spełniać kilka warunków. Pierwszy wymóg dotyczy wieku – w przypadku kobiet przedział ten wynosi 18-60 a mężczyzn 18-65 lat. Oczywiście rejestrując się w urzędzie pracy musimy być zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo
w przypadku osób niepełnosprawnych, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. Bezrobotny nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, nie jest zatrudniony, nie uczy się
w szkole z wyjątkiem nauki w szkole dla dorosłych lub przystępowania do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Bezrobotnym nie może być zatem osoba, która nabyła prawo do emerytury czy renty, prawa do innych świadczeń, lub złożyła wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest tymczasowo aresztowana czy odbywa karę pozbawienia wolności.

Jeśli już uda się nam dokonać rejestracji, wypełnić wszelkie wymogi formalne to poza uzyskanymi prawami  nakładane są na nas również obowiązki z których najważniejszym jest comiesięczna wizyta w urzędzie pracy od której zależy zarówno zasiłek jak i reszta przysługujących nam praw, o tym jednak w kolejnej odsłonie dotyczącej osób bezrobotnych.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz