Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Zmiany w pomocy dla bezrobotnych w 2014 roku

Zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy ma wprowadzić nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), którą obecnie zajmuje się parlament i będą one dotyczyły niemal wszystkich aspektów działalności tych urzędów. W jaki sposób wpłynie to na poprawę sytuacji osób bezrobotnych?

 Obsługa bezrobotnych oparta na ich profilowaniu

Obecnie pracownicy urzędów pracy podzieleni są na pośredników, doradców zawodowych i liderów klubów pracy. Nowa ustawa ma to zmienić: po rejestracji w Urzędzie Pracy każdy dostanie swojego doradcę zawodowego, który dokona oceny sytuacji bezrobotnego pod kątem oddalenia od rynku pracy. Skutkować będzie to przypisaniem go do jednej z trzech wyodrębnionych grup: bezrobotnych aktywnych (osoby potrzebujące jedynie przedstawienia im ofert pracy), wymagających wsparcia (osoby te skorzystają z pełnego wsparcia doradców) lub oddalonych od rynku pracy (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również ci, którzy uchylają się od legalnej pracy lub z własnego wyboru nie interesują się jej podjęciem). Bezrobotni przydzieleni do trzeciej grupy będą mogli skorzystać z programów, dzięki którym mają oni zostać przygotowani do radzenia sobie na rynku pracy i skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gwarancje dla młodych

Zgodnie z nowelizacja zmieniona zostanie definicja osoby młodej – będzie ona obejmować osoby do 30 roku życia. Osoby te będą musiały otrzymać ofertę pracy, stażu, szkolenia, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przekwalifikowania lub innej formy pomocy w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania. Przysługiwać im będzie także pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych. Również pracodawcy zatrudniający młodych będą mogli liczyć na pomoc. Zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również będą mogli ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń. 

Gwarancja otrzymania oferty w ciągu 4 miesięcy oraz pierwszeństwo w skierowaniu do programów specjalnych, dotyczyć będzie również osób 50+, oraz niepełnosprawnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu takiego skierowania otrzymają również bezrobotni długotrwale, korzystający z pomocy społecznej, czy posiadający dzieci do lat 6  lub dzieci niepełnosprawne do lat 18.

Szkolenia dla grupy 45+

Dla osób powyżej 45 roku życia, z dłuższym stażem pracy, utworzony zostanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego finansowane będzie podnoszenie przez te osoby  kwalifikacji. Na rok 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce przeznaczyć na KFS 100 milionów złotych. W zamyśle projektu pracodawcy, na podstawie własnych potrzeb i planów rozwoju, będą decydować o kierunku podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.

Projekt zmian zakłada również inne instrumenty pomocy – granty na telepracę, pożyczki na utworzenie stanowisk pracy, założenie firmy, świadczenia aktywizacyjne, szkolenia czy dofinansowanie wynagrodzenia dla zatrudnionych osób powyżej 50. roku życia.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz