Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jak zatrudnić stażystę?

Brakuje ci pracowników? Szukasz młodych, ambitnych ludzi, którzy chcieliby pracować, ale twoje zasoby finansowe chwilowo nie pozwalają na tworzenie kolejnych etatów? Rozwiązaniem może być organizacja stażu. Ta forma pomocy może przysłużyć się zarówno bezrobotnym kierowanym na staż jak i przedsiębiorcy, który ustalając odpowiednio listę obowiązków może w przyszłości zyskać solidnego pracownika i nieocenioną pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jak się do tego zabrać, gdzie się zwrócić jeśli postanowimy o zatrudnieniu stażysty?

Gdzie szukać stażystów? Miejscem, do którego powinniśmy się udać w pierwszej kolejności jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie stażysty jest powiatowy lub miejski urząd pracy. To właśnie ta instytucja odpowiada za bezrobotnych kierowanych do tego rodzaju wsparcia. Obecnie w dobie Internetu na stronach poszczególnych urzędów, w aktualnościach często widnieją ogłoszenia zachęcające pracodawców do składania wniosków o organizację stażu. Zanim jednak go złożymy, lepiej zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia, obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy poszczególnych urzędów mogą bowiem nieznacznie się od siebie różnić np. pod względem wymogów zobowiązania się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu czy  maksymalnego okresu organizacji stażu.

U kogo staż? Dokumentami regulującymi kwestie stażu jest Ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Właśnie w tych dokumentach zawarte są wszelkie informacje związane zarówno z prawami jak i obowiązkami stron zaangażowanych w „realizację stażu”. Zgodnie z nimi osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do: pracodawcy, organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika, a także rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej. Wprawdzie w ustawie nie pojawia się słowo przedsiębiorca jednak przyjęto, iż na staż może przyjmować również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składaniu wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. Jeżeli kwalifikujecie się do jednej z powyższych grup oznacza to, że możecie składać wniosek do właściwego urzędu pracy. Informacje na temat tego jak go wypełnić i jakie informacje powinny być w nim zawarte znajdziecie w kolejnym artykule z serii staż.

Jakie są obowiązki pracodawcy? Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż ma za zadanie zapoznać bezrobotnego z programem stażu lub przygotowania zawodowego, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami. Ponadto zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników; szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy. W razie potrzeby pracodawca ma również obowiązek przydzielić bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne. Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Należy również poinformować o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

Zatrudnienie stażysty to przede wszystkim zyskanie pracownika, z którym nie mamy obowiązku nawiązywania stosunku pracy, chyba że spełni nasze oczekiwania i uznamy, że możemy go zatrudnić. Poza tym przynajmniej przez te kilka miesięcy nie musimy wypłacać mu wynagrodzenia, bowiem stażyści otrzymują stypendium stażowe z urzędu pracy. Zyskujesz pracownika, z którym nie nawiązujesz stosunku pracy.

 

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

1 Komentarz do “Jak zatrudnić stażystę?”

  1. avatar Pati pisze:

    Staż z UP, kiedy bezrobotny dostaje choć skromne pieniążki, jest OK. Popieram. Jednak drażnią mnie oferty bezpłatnych staży i praktyk, których jest pełno w internecie. Przecież nikt nad stażystą nie stoi przez 8 godzin dziennie i nie mówi mu, co ma robić. Stażysta daje korzyści także pracodawcy, a nie tylko pracodawca daje stażyście wielką i niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia.

Zostaw odpowiedź

Komentarz