Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Gdzie dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Otrzymanie zwolnienia lekarskiego nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków. Jednym z nich jest dostarczenie wystawionego przez lekarza zaświadczenia w odpowiednie miejsce. Czy w każdym przypadku miejscem tym będzie siedziba pracodawcy? Jak postąpić w przypadku, gdy nasz stosunek pacy wygasa w czasie trwania zwolnienia?

Miejsce dostarczenia otrzymanego zwolnienia lekarskiego uzależnione jest głównie od tego, jaki podmiot uprawniony jest w danej sytuacji do wypłaty należnego zasiłku. Zgodnie bowiem z art. 62 Ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.) – zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków.

Wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego mogą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizować dwa podmioty. Jednym z nich jest ZUS, drugim natomiast może być zakład pracy.

Kto powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Osoby ubezpieczone, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, zobowiązane są dostarczyć zwolnienie lekarskie do siedziby pracodawcy, ponieważ to do niego występują o zasiłek chorobowy przysługujący w okresie ubezpieczenia chorobowego.

W przypadku ubezpieczonych, których pracodawcy zatrudniają nie więcej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak zgodnie z art. 62 ust. 2 Ustawy, oni także zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego swojemu pracodawcy. W tej sytuacji, to pracodawca, będący płatnikiem składek, przekazuje to zaświadczenie do ZUS (niezwłocznie), podając jednocześnie datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego (data powinna zostać wpisana na odwrocie zwolnienia, poświadczona pieczątką i podpisem upoważnionej osoby).

W przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców należy takie zaświadczenie dostarczyć każdemu z nich. Do obowiązków lekarza należy wystawienie odpowiedniej liczby kopii zaświadczeń, jeżeli ubezpieczony zwróci się do niego z taką prośbą.

Kiedy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych, osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, oraz ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego – płatnikiem zasiłków jest wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby te zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie lekarskie bezpośrednio do oddziału ZUS.

Komu przekazać zwolnienie lekarskie po wygaśnięciu stosunku pracy?

W sytuacji, kiedy rozwiązujemy stosunek pracy, lecz obowiązujący nas okres wypowiedzenia jeszcze się nie zakończył, zwolnienie lekarskie uprawniające do zasiłku przekazujemy pracodawcy.

Przedłużające się zwolnienie, które trwa nadal po ustaniu zatrudnienia, należy przedkładać w urzędzie pracy, z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne. Aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, trzeba być niezdolnym do pracy z powodu choroby, przez okres co najmniej 30 dni, a niezdolność ta musi powstać:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  • nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz