Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Jesteś chory – nie zapomnij powiadomić pracodawcy!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawowym obowiązkiem pracownika, który otrzymał zwolnienie lekarskie i z powodu choroby nie może pojawić się w pracy, jest zawiadomienie o tym pracodawcy. W jakim terminie pracownik powinien poinformować o przyczynie nieobecności  i jakie konsekwencje może ponieść jeżeli nie dopełni tego obowiązku? Na co uważać?

W jakim czasie należy powiadomić pracodawcę?

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, w tym także spowodowanej chorobą pracownika, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 z póź. zm.). Termin powiadomienia pracodawcy o zwolnieniu lekarskim wynika z § 2 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym, jeżeli zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Obowiązek aktywuje się w momencie, gdy przyczyna nieobecności jest pracownikowi znana lub możliwa do przewidzenia. Oznacza to, że jeżeli pracownik udaje się na zaplanowany wcześniej zabieg powinien powiadomić o tym pracodawcę odpowiednio wcześniej.

Wyjątkowo, pracownik może naruszyć wspomniany termin, gdy pojawią się szczególne okoliczności, jak np. obłożna choroba połączona z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. W takim przypadku, pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności najpóźniej drugiego dnia, od kiedy przyczyny uniemożliwiające powiadomienie ustały.

Sposoby powiadamiania

Sposób powiadamiania pracodawcy o nieobecności w pracy powinien być uregulowany w przepisach wewnątrzzakładowych lub w informacji, którą pracodawca ma obowiązek przekazać w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika. W przypadku, gdy pracodawca nie określi sposobu powiadamiania o nieobecności w pracy, pracownik może takie zawiadomienie złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym w tym przypadku za datę powiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. Warto pamiętać, że wszelkie wewnątrzzakładowe akty prawne zobowiązujące do powiadamiania pracodawcy bezpośrednio po uzyskaniu zwolnienia lub pierwszego dnia nieobecności są niezgodne z prawem. Jedyną możliwością modyfikacji terminu określonego przepisami, jest przedłużenie przez firmę okresu dostarczania powiadomienia na korzyść pracowników.

Odpowiedzialność pracownika

Nieobecność w pracy z powodu niezdolności do pracy wynikającej z choroby jest nieobecnością usprawiedliwioną, bez względu na to, czy pracownik w odpowiednim czasie zawiadomił swego pracodawcę o chorobie. Pracownik, który narusza obowiązek powiadomienia pracodawcy o nieobecności w pracy w określonym terminie, może oczywiście ponieść odpowiedzialność porządkową przewidzianą w takich przypadkach przez pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że spóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy nie może być podstawą do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, pracownik nie narusza w sposób ciężki podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli po jego stronie występują okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy, a dopuszcza się on jedynie uchybień w formalnym usprawiedliwieniu tej nieobecności. Jedynie w przypadkach, gdy w danych okolicznościach pracownikowi można przypisać winę umyślną lub co najmniej rażące niedbalstwo w naruszeniu tych obowiązków oraz gdy powoduje to zagrożenie istotnych interesów pracodawcy można to zaniedbanie potraktować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę.

Pamiętać należy, że obowiązek powiadomienia pracodawcy o chorobie nie jest jednoznaczny z dostarczeniem do zakładu pracy zaświadczenia lekarskiego.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

1 Komentarz do “Jesteś chory – nie zapomnij powiadomić pracodawcy!”

  1. avatar zz pisze:

    W naszym zakladzie pracy wymyslono ze mamy informowac pracodawce na co chorujemy a to chyba jest niezgodne z prawem, a tak sobie ustanowli wewnetrznymi przepisami, jak to jest w koncu

Zostaw odpowiedź

Komentarz