Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kiedy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy. W jakim terminie pracownik zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy? Czym może skutkować niedotrzymanie wymaganego terminu? O czym warto pamiętać?

Termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.), pracownik powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Termin 7 dni, należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez pracownika. Przyjmuje się, że pracownik otrzymał zaświadczenie w dniu jego wystawienia przez lekarza. Jednak, jeżeli ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym, wówczas przy liczeniu terminu 7 dni zostanie przyjęta późniejsza data.

Co bardzo ważne – siedmiodniowy termin dotyczy nie tylko dni roboczych, ale także sobót, niedziel oraz świąt. Jeżeli jednak siódmy dzień, w którym należy dostarczyć zwolnienie lekarskie, przypada na dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto), ostatnim dniem jego terminowego dostarczenia jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu (zasada ta nie dotyczy sobót – jeśli 7. dzień na dostarczenie zaświadczenia przypadnie w sobotę, termin na dostarczenie zwolnienia nie ulegnie przesunięciu).

Ubezpieczony nie ma obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi czy ZUS. Może je przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. W tej sytuacji za datę jego dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Zwolnienie lekarskie możemy dostarczyć pracodawcy także poprzez inną osobę.

Dla osób, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia i jest orzeczona więcej niż jednym zaświadczeniem lekarskim, termin 7 dni liczony jest od daty wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i uprawnia do zasiłku.

Jeżeli ubezpieczony złożył zwolnienie lekarskie w wymaganym terminie, jednak ze względu na stwierdzone w nim błędy wymaga ono zwrotu w celu poprawienia nieprawidłowości przez lekarza, uznaje się, że zwolnienie lekarskie złożone zostało w terminie ustawowym i nie ustala się w takiej sytuacji nowego terminu dostarczenia.

Konsekwencje niezachowania terminu

W przypadku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego po upływie siedmiu dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone (łącznie z tym dniem), chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Jeżeli zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wysłane zostało za pośrednictwem poczty po terminie 7. dni od dnia jego wystawienia, spowoduje to obniżenie zasiłku od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do daty podanej na stemplu pocztowym. W sytuacji, gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie już po zakończeniu orzeczonej niezdolności do pracy, zasiłek należy obniżyć o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do ostatniego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.

Żaden z ubezpieczonych nie jest chroniony przed sankcją za niedostarczenie zwolnienia w terminie – niezależnie od tego, w jakiej wysokości pobiera zasiłek (70%, 80% czy 100%) i czy niezdolność do pracy jest związana np. z wypadkiem przy pracy czy przypada w okresie ciąży.

Pamiętać należy, że nie w każdym przypadku przekroczenie terminu 7 dni pozwala na zastosowanie sankcji. 25% potrącenie wysokości świadczenia nie nastąpi w przypadku, gdy zwolnienie lekarskie będzie zbyt krótkie (wystawione na mniej niż 8 dni), lub za dni objęte sankcją przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), albo w sytuacji, gdy zwolnienia lekarskie będą się pokrywały, a obniżenia zasiłku należałoby dokonać za okres wypłacony na podstawie poprzedniego zaświadczenia lekarskiego. Jeśli natomiast, za okres niezdolności do pracy orzeczonej w jednym zaświadczeniu lekarskim pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a następnie do zasiłku chorobowego, to w przypadku niedostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od daty wystawienia można obniżyć wyłącznie zasiłek chorobowy.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

1 Komentarz do “Kiedy należy dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?”

  1. avatar XXX pisze:

    Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11) przyjęte zostało, że jeżeli koniec 7 dniowego terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, należy uznać, że zaświadczenie lekarskie zostało dostarczone w terminie, jeżeli zostało dostarczone w najbliższy dzień roboczy, w takiej sytuacji nie stosuje się obniżenia zasiłku o 25 %.

Zostaw odpowiedź

Komentarz