Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kiedy należy wprowadzić regulamin pracy?

Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym aktem normatywnym wydawanym przez pracodawcę, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Kiedy na pracodawcy spoczywa obowiązek utworzenia regulaminu pracy i jaki jest tryb jego wprowadzania?

Tworzenie regulaminu pracy

Obowiązek utworzenia regulaminu pracy dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników oraz pracodawców, których w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują przepisy układu zbiorowego pracy (art. 104 § 2 Kodeksu pracy).

Zgodnie z art. 1042 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ustala treść regulaminu pracy w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, która opiniuje treść tego regulaminu.

Pracodawca nie może pominąć w procesie ustalania regulaminu pracy udziału zakładowej organizacji związkowej (jeżeli taka w danym zakładzie pracy istnieje), gdyż regulamin wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie będzie miał mocy wiążącej. Jeśli w danym zakładzie pracy funkcjonuje kilka zakładowych organizacji związkowych, to w myśl art. 30 ust. 4 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organizacje te powinny przedstawić pracodawcy jednolite stanowisko odnośnie treści regulaminu pracy, w terminie 30 dni od momentu przedstawienia im przez pracodawcę projektu regulaminu.

W razie nieuzgodnienia treści regulaminu w porozumieniu z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w sytuacji gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala sam pracodawca. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kiedy w zakładzie pracy funkcjonuje kilka organizacji związkowych.

Wejście regulaminu pracy w życie i jego skutki

Regulamin pracy wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od daty podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Podanie regulaminu pracy do wiadomości pracowników może odbyć się poprzez:

  • wywieszenie go na tablicy ogłoszeń,
  • pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w dziale kadr,
  • rozesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą mailową,
  •  przekazanie tekstu regulaminu pracownikom osobiście,
  • przekazanie tekstu regulaminu osobom pełniącym funkcje kierownicze, z poleceniem podania go do wiadomości pracowników.

Postanowienia regulaminu po jego wejściu w życie są wiążące dla wszystkich zatrudnionych, a także do osób dopiero rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy. Pracodawca zobowiązany jest zapoznać każdego nowego pracownika z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem przed rozpoczęciem przez niego pracy, co powinno zostać potwierdzone poprzez złożenie przez pracownika pisemnego oświadczenia opatrzonego jego własnoręcznym podpisem. Pamiętać należy, że złożenie takiego oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu i wynikających z niego obowiązków. W razie naruszenia obowiązków regulaminowych pracownik, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z jego treścią, nie będzie mógł powoływać się na fakt, iż tekst regulaminu nie został mu przedstawiony i nie jest mu znany.

Zatrudnianie mniej niż 20 pracowników, czy obowiązywanie u danego pracodawcy zakładowego lub ponadzakładowego układu zbiorowego nie wyklucza wprowadzenia regulaminu. Może się on okazać niezwykle pomocny w organizowaniu pracy. Precyzyjne określenie praw i obowiązków zarówno pracowników jak i pracodawcy pozwala rozwiać wątpliwości, czy dane prawa lub obowiązki zostały naruszone i w jakim stopniu, a określenie następstw złamania postanowień regulaminu usprawnia wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do strony, która naruszyła dane postanowienie.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz