Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną względem pracodawcy?

Osoba zatrudniona musi mieć na uwadze fakt, że może ponosić odpowiedzialność materialną względem pracodawcy. Ten drugi, ma prawo pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za wyrządzenie szkody lub  za powierzone mu mienie. Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby pracodawca mógł domagać się pokrycia zaistniałej szkody?

Na gruncie Kodeksu pracy (KP), ustawodawca dokonał podziału rodzajów odpowiedzialności materialnej pracownika na taką, która jest następstwem wyrządzenia szkody oraz odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi. Rozróżnienie tych dwóch typów nie nastąpiło przez przypadek, ponieważ każdy z nich może rodzić odmienne skutki.

Pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności ze względu na wyrządzoną szkodę, jeżeli łącznie zostaną spełnione określone przesłanki (art. 114 KP). Pierwszą z nich jest powstanie materialnej szkody po stronie zatrudniającego. Poza tym, pracownik musi ponosić winę swojego działania lub zaniechania. Rozróżnienie winy na umyślną i nieumyślną jest czynnikiem, który wpływa na granice odpowiedzialności. Ostatnią przesłanką jest fakt niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków.

Jakie jest zakres odpowiedzialności? Pracownik odpowiada wyłącznie za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania (art. 115 KP). Co to oznacza? Osoba zatrudniona będzie odpowiadała tylko za faktyczną stratę w majątku pracodawcy. Normalne następstwa to takie, które pracownik mógł przewidzieć na podstawie swoich doświadczeń. Należy pamiętać, że odpowiada on tylko w granicach własnego działania lub zaniechania.

Do jakiej wysokości pracownik odpowiada za wyrządzoną szkodę? Rozmiar odpowiedzialności jest uzależniony od rodzaju winy. Jeżeli zatrudniony spowodował szkodę nieumyślnie, odpowiada w granicach wyrządzonej szkody, maksymalnie do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona w sposób umyślny, wówczas pracownik musi dokonać jej naprawienia w pełnej wysokości. Wtedy też, zatrudniony odpowiada nie tylko za faktyczne straty ale także za utracone korzyści, które pracodawca mógłby uzyskać, gdyby szkoda nie została wyrządzona. Zarówno w przypadku szkody umyślnej, jak i nieumyślnej, ciężar dowodu leży po stronie pracodawcy (art. 116 KP).

Pracownik może również odpowiadać za powierzone mu mienie. W tym przypadku duże znaczenie ma prawidłowość powierzenia go przez pracodawcę.  Osoba zatrudniona ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w mieniu takim jak: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą, obuwie oraz wszystkie inne, które zostały mu powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Faktycznie powstała szkoda, nie zawsze jest jednoznaczna z odpowiedzialnością pracownika. Można się od niej uwolnić przy wykazaniu, że powstała ona z przyczyn od niego niezależnych, a już szczególnie, gdy pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków zabezpieczających mienie. Sytuacja, w której pracownik nie dokonał zwrotu lub wyliczenia się z powierzonych mu przedmiotów, nie może powodować jakiegokolwiek potrącania sum pieniężnych z jego wynagrodzenia, jak i uzależniać od tego wydania jego świadectwa pracy.

Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie ma swoje uzasadnienie głównie w miejscach, gdzie zatrudnionych jest jednocześnie kilka osób. Pracodawca, celem zapewnienia większej ochrony mienia, może je powierzyć większej ilości pracowników. Najbardziej istotnym aspektem takiej odpowiedzialności jest konieczność zawarcia umowy pisemnej pomiędzy pracodawcą a pracownikami (art. 125 § 1 KP). W takiej umowie muszą być określone części, w jakich każdy z nich będzie odpowiadał za powierzone mienie. Nie zawsze jednak będzie dochodziło do współodpowiedzialności pracowników. Jeżeli poczynione ustalenia dowiodą, że szkodę wyrządziła jeden bądź tylko niektórzy pracownicy, wówczas odpowiedzialność ponoszą tylko te osoby (art. 125 § 2 KP).

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz