Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Praca w niedziele i święta – przewidywane zmiany w Kodeksie pracy

Co do zasady niedziele i święta, które wymienione są w Ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. 1951 Nr 4, poz. 28) traktowane są jako dni wole od pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy za pracę w niedziele i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak pracę w niedziele i święta w określonych wypadkach. Zgodnie z art. 15110 kp praca w niedziele i święta jest dozwolona:

  1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, albo usunięcia awarii,
  2. w ruchu ciągłym,
  3.  przy pracy zmianowej,
  4. przy niezbędnych remontach,
  5. w transporcie i w komunikacji,
  6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
  7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  8. w rolnictwie i hodowli,
  9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub codziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
  10. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Zaproponowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczą rozszerzenia listy z art. 15110  o punkt 11. Uchwalona już przez Sejm Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, dopuszcza wykonywanie pracy w niedziele i święta przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza terytorium RP jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, ustawowo wolne w Polsce niedziele i święta, są u niego dniami pracy, oraz wykonywanie tych prac w celu zapewnienia funkcjonowania tych stanowisk. Chodzi o pracę na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa, wynikającą z różnic w dniach wolnych od pracy w różnych krajach. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców, u których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. 

Ustawa została przekazana do rozpatrzenia przez Senat, który 10 stycznia 2014 r. zaproponował poprawki, z których pierwsza dotyczy doprecyzowania przepisu w celu uniknięcia niepożądanej jego interpretacji, a druga polega na tym, że proponuje w zamian za wykonywanie pracy na podstawie art. 15110 pkt 11 kp – tak jak jest w przypadku innych prac wykonywanych w niedziele i święta – inny dzień wolny od pracy. Senackie poprawki zostały, zgodnie z procedurami,  przekazane do rozpatrzenia przez Sejm.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz