Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Różnice pomiędzy umową o prace a umową zlecenia

Umowa zlecenia i umowa o pracę są najczęstszymi formami zatrudnienia pracowników. Chociaż zakres czynności przewidziany dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia może być identyczny, należy pamiętać, iż umowy te nie różnią się jedynie nazwą i szczegółami formalnymi.

Bez względu na formę zatrudnienia, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom. Koszt poniesionych szkoleń i badań lekarskich ponosi pracodawca.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna zawierana na czas określony. Regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Umowa zlecenie jest jedną z najczęstszych form zatrudnienia. Osobę przyjmującą zlecenie nazywamy zleceniobiorcą, a osobę dającą zlecenie do wykonania- zleceniodawcą.

Podmiotem takiej umowy może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych. Przedmiotem umowy zlecenie jest usługa. Umowę zlecenie często wybierają pracodawcy ze względu na niskie koszty wynagrodzenia, choć znajdujemy także korzyści dla zleceniobiorcy.

Zlecający oraz przyjmujący zlecenie są równouprawnionymi podmiotami. Miedzy stronami wywiązuje się stosunek cywilnoprawny. W zakresie czynności wynikających z umowy posiada pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy.

Umowa zlecenia jest umową należytej staranności, czyli zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie, jeśli tylko nie można mu zarzucić niestaranności w sposobie prowadzenia spraw zleceniodawcy.

Zleceniobiorca nie musi bezwarunkowo wykonywać pracy osobiście, ma możliwość samodzielnego wykonania pracy lub zastąpienia przez osobę trzecią. Zleceniobiorca sam organizuje sobie sposób pracy tzn. czas pracy, sposób, miejsce wykonywania pracy. Odpowiedzialność za wykonanie umowy ponosi zleceniobiorca.

Zatrudniony na podstawie umowy ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za wyrządzoną szkodę zleceniodawcy lub osobom trzecim wykonującym zlecenie . Z tego względu, w przypadku np. powierzania mienia o znacznej wartości, zleceniodawcy wolą zawierać umowy cywilnoprawne

Zgodnie z art. 746 Kodeksu Cywilnego umowę zlecenie może wypowiedzieć każda ze stron w każdym czasie. W praktyce jednak przepis ten jest przyczyną dużej niepewności u zleceniobiorców. Dla zatrudniającego jest to dosyć komfortowa sytuacja, ponieważ nie musi wiązać się z niesprawdzonym pracownikiem.

Umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna, zależy to tylko od woli stron. Zleceniodawcę nie obowiązuje ustawowe minimalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone po wykonaniu zlecenia, albo w inny sposób określony w umowie między stronami.

Zleceniodawca zatrudniający wielu pracowników na umowę zlecenie, może uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ZFŚS, ponieważ nie obowiązuje on pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Korzyścią dla pracodawcy jest brak płatnego urlopu i brak obowiązku zapłaty wynagrodzeń chorobowych i innych świadczeń, które występują przy umowie o pracę.

Zleceniodawca jest zwolniony z płacenia składek społecznych i składek z tytułu Funduszu Pracy w dwóch przypadkach:

1. Kiedy zleceniobiorca ma opłacane składki ZUS z tytułu innego zatrudnienia

2. W przypadku zatrudnienia studentów

W przypadku osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, która nie jest obciążona ZUS-em lub jest obciążona tylko ub. zdrowotnym umowa może być korzystniejsza dla zatrudnionego ze względu na wyższą kwotę netto otrzymaną z jej tytułu niż byłaby to z tytułu umowy o pracę.

W każdym innym wypadku zleceniodawca zobligowany jest do płacenia składek ZUS. Zleceniodawca ponosi wysokie 20% koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy.

W przypadku umowy zlecenia, zleceniodawca unika również obowiązku prowadzenia akt osobowych pracownika.

Dla zleceniobiorcy korzystna jest możliwość rozliczenia 20% lub faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Im wyższa więc wartość brutto umowy, tym umowa zlecenia korzystniejsza.

Umowa o pracę

Umowa o pracę została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Stronami umowy są pracownik i pracodawca. Pomiędzy stronami zachodzi stosunek pracy. Umowa o prace to umowa dwustronna. Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy podpisując umowę, pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy , a pracodawca nadzoruje te pracę, wyznacza jej miejsce oraz czas jej wykonania. Zatrudniający ma obowiązek wypłacenia pracownikowi określonego w umowie wynagrodzenia.

Pracodawca może zawrzeć umowę o pracę tylko i wyłącznie z osobą fizyczną.

Pracownik musi świadczyć pracę osobiście oraz wyświadczać polecenia zatrudniającego.

Umowa o prace ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia zależy od decyzji obu stron. Pracownik ma zapewnione ustawowe minimalne wynagrodzenie. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia niezależnie od skutków pracy, także za czas nieświadczenia pracy. W tej kwestii pracodawca ponosi pewne ryzyko. Pracownik nie może wyrzec się prawa do wynagrodzenia.

Wielkim plusem dla pracownika jest to, iż pracodawca pokrywa składki ZUS i świadczenia socjalne.

Kodeks Pracy ściśle reguluje kwestię podejmowania zatrudnienia na umowę o pracę, jak i jego ustania. Zarówno pracodawca jak i pracownik są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy.

Kodeks Pracy ogranicza odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę pracownika do ściśle określonej wysokości, niejednokrotnie znacznie niższej niż wyrządzona szkoda, chroniąc w ten sposób pracownika i obciążając pracodawcę. Pracownik odpowiada do 3-krotności wynagrodzenia miesięcznego w przypadku winy nieumyślnej oraz bez ograniczeń w przypadku winy umyślnej.

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeżeli będzie zawarta w formie ustnej, zatrudniający powinien najpóźniej w czasie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy, potwierdzić ją na piśmie.

Stworzenie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny. O rodzaju umowy świadczy nie jej nazwa lecz sposób świadczenia czynności określonych umową. Czynności przewidziane w obu rodzajach umów mogą być identyczne. Niedopuszczalne są także umowy o charakterze mieszanym, łączącym cechy umowy o pracę i umowę zlecenia.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia magisterskie na WPPKiA na KUL oraz studia I stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Rachunkowośc w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Rachunkowości i podatków.

2 Komentarzy do “Różnice pomiędzy umową o prace a umową zlecenia”

  1. avatar Basia pisze:

    Witam, bardzo ciekawy i rzetelny artykuł. Staram się ze znajomym rozwiązać kwestię jego formy zatrudnienia i podjąć decyzję co jest w jego przypadku lepsze. Sytuacja jest następująca: kolega stracił status studenta. Nie jest zatrudniony nigdzie indziej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Zaoferowano mu umowę zlecenie. Czy powinien naciskać i starać się o umowę o pracę? Czy w jego przypadku to nie ma znaczenia i wystarczy, żeby zwrócił uwagę na jakieś szczególne zapisy w umowie zlecenie? Jakie w takim razie?
    Pozdrawiam:)

  2. avatar Agnieszka Kowalska pisze:

    W przypadku znajomego, który nie jest studentem i nie prowadzi działalności gospodarczej umowa zlecenie (podobnie jak umowa o pracę) obejmowała będzie składki ZUS-owskie. Tak więc okres pracy będzie liczony jako składkowy. Jest jednak kilka minusów: po pierwsze brak płatnego urlopu, po drugie prawo do chorobowego nabywa dopiero po 180 dniach przepracowanych, po trzecie prawo do zasiłku dla bezrobotnych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu takiej umowy przysługuje tylko jeśli kwota brutto wynosiła minimum tyle ile minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zostaw odpowiedź

Komentarz