Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Szkolenia wstępne BHP – instruktaż ogólny

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, które powinno odbyć się bezwzględnie przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne realizowane jest w dwóch formach: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Kto podlega instruktażowi ogólnemu?

Instruktażowi ogólnemu podlegają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Kto przeprowadza instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktarzu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak przygotować instruktaż ogólny?

Celem instruktażu ogólnego jest zapewnienie uczestnikom szkolenia zapoznania się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia, konieczne jest także stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, tj. filmy, tablice, środki do udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Według ramowego programu szkolenia zawartego w załączniku do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w programie takiego szkolenia powinny znajdować się następujące tematy:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bhp.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zalecany czas trwania szkolenia to minimum 3 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut).

Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców. Szkolenie takie należy również odnotować w karcie szkolenia wstępnego, która powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz