Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Szkolenia wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy

Celem przeprowadzania instruktażu stanowiskowego i nauczania bezpiecznej pracy jest zdobycie przez uczącego się takich kwalifikacji zawodowych, które pozwolą mu na wykonywanie pracy w sposób mistrzowski, zgodny z zasadami jej bezpieczeństwa. 

Kto podlega instruktażowi stanowiskowemu?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Podlegają mu pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych oraz innych na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, pracownicy zmieniający stanowisko na takie, na którym instruktaż stanowiskowy jest wymagany, a także uczniowie odbywający praktyczna naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

Pracownicy zatrudnieni na kilku stanowiskach powinni odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

W przypadku wprowadzenia na stanowisku pracy zmian warunków techniczno-organizacyjnych pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Jak przygotować instruktaż stanowiskowy?

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego instruktor (mistrz lub inna wyznaczona osoba) powinien dokonać określonych zabiegów mających na celu przygotowanie procesu nauczania. Należy również brać pod uwagę poziom przygotowania zawodowego pracownika, który ma być poddany instruktażowi, rodzaj i poziom ukończonej szkoły oraz dotychczasowy staż pracy. Przedmiotem nauczania jest określona praca, wchodzące w jej skład operacje, faza, czy proces. Określając przedmiot nauczania należy ustalić:

 • jaka to jest praca,
 • jaki jest jej rezultat,
 • jaki materiał wyjściowy (surowiec) używany jest do wytworzenia produktów,
 • jaki wzór wytworu ma być realizowany i na jakiej podstawie,
 • w jakim czasie, miejscu i na jakim stanowisku praca ma być wykonywana,
 • na jakie elementy praca powinna być rozłożona,
 • jakie czynności uboczne i pomocnicze wiążą się z wykonywaniem danej pracy,
 • jakie szczególne wymogi dotyczące bezpieczeństwa należy stawiać uczącym się.

Przedmiotem nauczania bezpiecznego wykonywania pracy, jest nie tylko umiejętność jej wykonywania, ale pewna suma wiadomości teoretycznych ściśle z nią związanych. Pracownik powinien uzyskać wszelkie niezbędne informacje o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana pracą. Powinien on nabyć wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów ochrony przez zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, jak również wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 1. Rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
 3. Próbne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
 4. Samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
 5. Sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonania pracy przez pracownika.

Dokładny ramowy program takiego szkolenia zawarty został w załączniku do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania dla niego pracy. Zalecany przez ustawodawcę czas trwania szkolenia to minimum 8 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut).

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie instruktażu pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika.

 

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz