Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Ubiór pracownika – ile może pracodawca?

Pracownik ma obowiązek respektowania poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę. Czy pracodawca ma więc prawo wymagać od pracownika noszenia określonego stroju? Czy nieodpowiedni ubiór może kosztować nas pracę?

Co mówi Kodeks Pracy?

Zgodnie z art. 104 kp, pracodawca, który ma określone wymagania w stosunku do swoich pracowników, w tym także dotyczące ich ubioru, może je ustalić w regulaminie pracy. Wytyczne zawarte w regulaminie muszą być podane do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w firmie, tak by mieli oni możliwość zapoznania się z nimi.

„Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz zawiązane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.”

Zasady dotyczące ubioru można również zawrzeć w wewnętrznej instrukcji lub nawet w umowie o pracę, a pracownik powinien zastać z nimi zapoznany jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art. 111 kp, pracodawca musi szanować godność i inne dobra osobiste swoich pracowników. Ustanawiając zasady ubioru w firmie, nie powinien zatem przekraczać granicy dobrego smaku. Konieczność zachowania określonych standardów wyglądu powinna wynikać z charakteru pracy zatrudnionych i mieć wpływ na kreowanie wizerunku firmy. Można je więc narzucić pracownikom, którzy są np. odpowiedzialni za kontakty z kontrahentami, podpisywanie lukratywnych kontraktów czy przeprowadzanie rozmów biznesowych.            

„Dress code” w fabryce

W przypadku niektórych stanowiska pracy specyficzne wymagania dotyczące ubioru zostają narzucone przez prawo. Zgodnie z art. 237 7§ 1 kp, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli na określonym stanowisku pracy, konieczne jest by pracownik ubrany był w strój roboczy, to zgodnie z art 2379§ 1 kp, pracodawca nie może dopuścić do niego podwładnego, który nie posiada ochronnej odzieży i butów. W tej sytuacji noszenie stroju roboczego jest jednym z obowiązków pracowniczych, który wynika z art. 100§ 2 kp.

Zgodnie z art. 237 7§ 2, pracodawca może ustalić stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca wypłaca pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent pieniężny. Wyjątkiem są stanowiska, na których pracownicy obsługują bezpośrednio maszyny i inne urządzenia techniczne, bądź wykonują prace, które powodują intensywne brudzenie, czy skażenie odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami zakaźnymi.

 Pracodawca jest również zobowiązany zapewnić pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie odzieży oraz  obuwia roboczego (art. 2379§ 2 i 3 kp). Jeśli nie ma możliwości tego zagwarantować, może zrobić to sam pracownik, wówczas należy mu się ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych na ten cel. Wyjątek stanowi strój roboczy skażony chemicznie lub biologicznie.

Co grozi pracownikom, którzy nie przestrzegają norm dotyczących ubioru w miejscu pracy?

Obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy jest jedną z podstawowych powinności zatrudnionego Jeżeli normy dotyczące ubioru w miejscu pracy zostaną odpowiednio określone i ustalone w formie pisemnej (np. regulaminu pracy) oraz przedstawione pracownikom, pracodawca ma prawo wymagać noszenia takiego stroju, a na pracowników, którzy nie respektują tego obowiązku ma prawo nałożyć odpowiednie sankcje.

Zgodnie z art. 108 kp, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku, pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany. W przypadku podwładnych, którzy zobowiązani są nosić strój korporacyjny, możliwe jest obniżenie premii uznaniowej. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r. (I PK 153/04) potwierdził, że pracownika za brak stroju korporacyjnego, można zwolnić dyscyplinarnie, tylko wówczas, gdy swoim zachowaniem naraził pracodawcę na straty bądź zagroził jego interesom.

Jeśli natomiast do zasad nie dostosowuje się pracownik, którego stanowisko pracy wymaga stroju roboczego, to łamie on w ten sposób przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodnie z art.52 kp może mu za to grozić nawet zwolnienie w trybie dyscyplinarnym.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz