Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

1 kwietnia jest datą rozpoczynającą nowy rok składkowy, a co za tym idzie jest też datą, od której rozpoczynają funkcjonowanie nowe stawki wypadkowe.

W wyniku wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia różnicującego stopę procentową tej składki (Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków), wielu płatników składek w najbliższym roku składkowym opłaci składkę wypadkową w nowej wysokości. Pierwsze składki w nowej wysokości płatnicy będą opłacać za kwiecień w maju 2015 r.

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności przewidzianej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej. Dla każdej grupy działalności określona została odpowiednia kategoria ryzyka, a dla każdej kategorii ryzyka – ustalona została stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tym samym, wszyscy płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2015 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2015 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaju działalności wg PKD. Przy zgłoszeniu do ZUS nie więcej niż 9 ubezpieczonych odprowadzana składka wypadkowa od 1 kwietnie 2015 r. wynosić będzie 1,80%.

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności w okresie od 1 kwietnia 2015 r.

 Lp.  Grupy działalności  Kod PKD  Kategorie ryzyka  Stopy procentowe składki (%)
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A – 01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A – 02 11 3,06
3 Rybactwo A – 03 7 2,00
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węglabrunatnego (lignitu) B – 05 12 3,33
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B – 06 13 3,60
6 Górnictwo rud metali B – 07 12 3,33
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B – 08 8 2,26
8 Działalność usługowa wspomagającagórnictwo i wydobywanie B – 09 9 2,53
9 Produkcja artykułów spożywczych C – 10 6 1,73
10 Produkcja napojów C – 11 6 1,73
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C – 12 4 1,20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C- 13 5 1,47
13 Produkcja odzieży C – 14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór  wyprawionych C – 15 3 0,93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C – 16 8 2,26
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C – 17 6 1,73
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanychnośników informacji C – 18 4 1,20
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksui produktów rafinacji ropy naftowej C – 19 6 1,73
19 Produkcja chemikaliów i wyrobówchemicznych C – 20 6 1,73
20 Produkcja podstawowych substancjifarmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C – 21 4 1,20
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzywsztucznych C – 22 6 1,73
22 Produkcja wyrobów z pozostałychmineralnych surowców niemetalicznych C – 23 8 2,26
23 Produkcja metali C – 24 10 2,80
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C – 25 7 2,00
25 Produkcja komputerów, wyrobówelektronicznych i optycznych C – 26 4 1,20
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C – 27 5 1,47
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziejniesklasyfikowana C – 28 7 2,00
28 Produkcja pojazdów samochodowych,przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C – 29 6 1,73
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C – 30 7 2,00
30 Produkcja mebli C – 31 6 1,73
31 Pozostała produkcja wyrobów C – 32 4 1,20
32 Naprawa, konserwacja i instalowaniemaszyn i urządzeń C- 33 6 1,73
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D – 35 5 1,47
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E – 36 5 1,47
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E – 37 6 1,73
36 Działalność związana ze zbieraniem,przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E – 38 7 2,00
37 Działalność związana z rekultywacjąi pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E – 39 4 1,20
38 Roboty budowlane związane zewznoszeniem budynków F – 41 5 1,47
39 Roboty związane z budową obiektówInżynierii lądowej i wodnej F – 42 7 2,00
40 Roboty budowlane specjalistyczne F – 43 5 1,47
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdamisamochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G – 45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlupojazdami samochodowymi G – 46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handludetalicznego pojazdami samochodowymi G – 47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H – 49 4 1,20
45 Transport wodny H – 50 6 1,73
46 Transport lotniczy H- 51 3 0,93
47 Magazynowanie i działalność usługowawspomagająca transport H – 52 5 1,47
48 Działalność pocztowa i kurierska H – 53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54 Wynajem i dzierżawa N – 77 4 1,20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N – 78 5 1,47
56 Działalność organizatorów turystyki,pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N – 79 1 0,40
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N – 80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkachi zagospodarowaniem terenów zieleni N – 81 4 1,20
59 Działalność związana z administracyjnąobsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N – 82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa;obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 3 0,93

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki dla grup działalności zawiera poradnik – „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe” dostępny na stronie http://www.zus.pl w zakładce „Poradniki”.

Napisał:

avatar

Monika Sadowska-Dąbek - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończyła szkołę policealną zdobywając tytuł Technika BHP oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Fanka włoskiej kuchni, "kociara".

1 Komentarz do “Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.”

  1. avatar Tomek pisze:

    Dzięki za informację.

Zostaw odpowiedź

Komentarz