Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obejmuje różne ich rodzaje. W związku z tym podstawa opodatkowania kształtuje się odmiennie dla danego typu nieruchomości. Od kiedy trwa obowiązek podatkowy? I czy osoby fizyczne oraz osoby prawne dokonują czynności związanych z podatkiem od nieruchomości na tych samych zasadach?

Podstawa opodatkowania uzależniona jest od rodzaju nieruchomości i stanowi ją:

  •  dla gruntów – powierzchnia
  •  dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa /Informacje na temat obliczania powierzchni użytkowej znajdziesz w oddzielnym artykule/
  • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość

W związku z tym, że podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, stawki określane są przez radę gminy w drodze uchwały. Wysokość tych stawek nie może jednak przekroczyć wartości maksymalnych, corocznie przekazywanych do wiadomości przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Rada gminy ma prawo zróżnicować stawki dla poszczególnych nieruchomości, uwzględniając przede wszystkim ich lokalizację, rodzaj zabudowy czy stan techniczny. Rada gminy ma więc dowolność w manewrowaniu wysokością stawek, jednak tylko do ustalonej przez Ministra Finansów górnej granicy.

Od kiedy trwa obowiązek podatkowy? Rozpoczyna się on pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeśli jest on uzależniony od powstania budynku lub budowli, rozpoczyna się on pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym ukończono budowę lub w którym rozpoczęto ich użytkowanie.

W sytuacji, gdy w trakcie roku nastąpiło zdarzenie, które pociąga za sobą zmianę wysokości podatku, wówczas obniżony lub podwyższony wymiar podatku liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające tenże obowiązek.

OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne składają właściwemu organowi informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia lub wygaśnięcia okoliczności uzasadniających istnienie obowiązku podatkowego. Wysokość podatku jest ustalana drogą decyzji administracyjnej przez właściwy organ podatkowy. Podatek płacony jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w ratach proporcjonalnych.

OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na dany rok właściwemu organowi podatkowemu do 31 stycznia. Jeżeli obowiązek powstał po tym dniu, deklaracja powinna być złożona w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które go uzasadniają.

Podatek powinien zostać zapłacony bez wezwania na rachunek właściwej gminy. Płatność dokonywana jest do 15 dnia każdego miesiąca, przy czym podatek za styczeń powinien być zapłacony do 31 stycznia. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej, wówczas osoba fizyczna powinna złożyć deklarację i płacić podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tworzy własną biżuterię oraz kocha śpiewać podczas jazdy samochodem.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz