Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Podatki, a sprzedaż mieszkania czyli podatkowy zawrót głowy

Mieszkanie jak wiadomo sprzedać niełatwo, ale jeśli już uda nam się znaleźć kupca nie cieszmy się za szybko, zwłaszcza jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od daty nabycia. Zawiłości  podatkowe oraz wysokość podatków mogą bowiem przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. 

Sposób opodatkowania sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia zależał dotychczas od momentu nabycia tejże nieruchomości. Dla nieruchomości nabytych do końca 2006 roku obowiązywał  10% podatek od przychodu, dla nieruchomości nabytych od stycznia 2007 roku do grudnia 2008 roku było to już 19% od dochodu przy czym zameldowanie przez 12 miesięcy przed datą zbycia uprawniało do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.

Obecnie obowiązują przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości  nabytych po 1 stycznia 2009 roku. Podatek wynosi 19% od dochodu, a ulgę meldunkową zastąpiła ulga mieszkaniowa. Oznacza ona, iż jesteśmy zwolnieni z powyższego podatku w sytuacji gdy środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na inne cele mieszkaniowe nie później jednak niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie.  Wydaje się to dosyć proste jednak na „inne cele mieszkaniowe” składa się wiele pozycji, a kolejność kupna, sprzedaży czy zaciągania kredytu na kolejne lokum ma również niemałe znaczenie.  W innym wypadku poczujemy na karku oddech fiskusa.

Za wydatki poniesione na cele, o których powyżej uważa się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

Są to również wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa
w lit. a lub b

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie
z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

Do kategorii powyższych wydatków nie zalicza się wydatków przeznaczonych na nabycie lub remont itd. budynków czy działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. Ponadto należy pamiętać, iż dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości należy rozliczyć po zakończeniu roku podatkowego składając zeznanie podatkowe PIT-39.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz