Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Wniosek o organizacje stażu – krok po kroku

Podjęliście decyzję. Jesteście gotowi na zatrudnienie stażysty. Zapoznaliście się z ustawą o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia oraz odpowiednim rozporządzeniem i spełniacie wszelkie wymogi by być organizatorem stażu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów do właściwego powiatowego lub miejskiego urzędu pracy. Wnioski o organizację stażu z reguły są dość szczegółowe, różnią się nieznaczenie w poszczególnych urzędach, ale generalnie informacje w nich zawarte oraz wymagane załączniki są tożsame.

Na początek dane. Pierwszą informacją, którą należy jasno określić jest okres trwania stażu. Staż może być zorganizowany na okres od 3 do 6 miesięcy – w przypadku osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ale również na okres dłuższy od 3 do 12 miesięcy – w przypadku bezrobotnych do 25. roku życia i osób do 27. roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej. Kolejno pojawia się szereg informacji dotyczących organizatora stażu: nazwa adres, godziny pracy, dane identyfikacyjne firmy takie jak NIP, REGON oraz informacja na temat zatrudnianych pracowników. Istotne jest tutaj zdefiniowanie jako pracownika osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem jest zatem tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Nie zliczamy do tego grona osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych nienazwanych

Informacje o stażyście. Kolejnym punktem we wniosku o organizację stażu jest ten dotyczący organizowanego miejsca pracy. Deklarujemy w nim na jakie stanowisko zamierzamy zatrudnić stażystę lub stażystów, wymagane jest również określenie liczby miejsc stażowych, wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych oraz zawód, poziom wykształcenia, niezbędne kwalifikacje do podjęcia stażu. Oczywiście jeśli znamy osobę, która chciałaby lub którą my widzielibyśmy jako stażystę w naszej firmie można ją wskazać imiennie. Unikamy wtedy pewnej przypadkowości doboru osób, co jest bardziej korzystne dla naszej firmy. Organizator stażu zobowiązany jest również w większości wniosków do ustalenia zakresu zadań wykonywanych przez bezrobotnego, wskazania uzyskiwanych przez niego kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz sposobu ich potwierdzania. Należy również wybrać osobę która na czas trwania stażu będzie opiekunem stażysty, w przypadku jednoosobowych działalności wskazujemy po prostu siebie. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie i rozporządzeniu czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. We wniosku należy także zadeklarować na jak długo zamierzamy zatrudnić stażystę po zakończonym stażu.

Załączniki do wniosku. Do wniosku o organizacje stażu należy dołączyć szereg załączników w formie dokumentów założycielskich czy oświadczeń określających sytuację ekonomiczną pracodawcy. Zazwyczaj w przypadku Wnioskodawcy działającego w formie spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu, w przypadku gdy jest inna niż wynika z dostępnych dokumentów (CEIDG, KRS, inne), oświadczenie o prowadzeniu działalności pod danym adresem, i program stażu. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę Istotne są również dołączane oświadczenia. Deklarujemy w nich, iż nie zalegamy z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz PFRON. Ponadto oświadczenia dotyczą takich zagadnień jak naruszenia prawa pracy, postępowanie upadłościowe czy likwidacja firmy. Należy pamiętać, iż wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach potwierdzana jest naszym podpisem, a za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego.

Wnioski muszą być czytelne i kompletne bowiem w innym wypadku nie podlegają rozpatrzeniu w większości urzędów, a od negatywnych rozpatrzeń nie przysługują z reguły odwołania. Jeśli zależy nam na stażyście powinniśmy więc starannie się do tego przygotować.

 

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz