Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Konkurs „Jak być Piękną latem?– regulamin

To już czwarty konkurs z Efektimą.  Tym razem nagrodami są trzy zestawy kosmetyków firmy Efektima (ANGIO-CURE – kuracja przeciw pękającym naczynkom i BODY – CURE – kuracja brązująco-ujędrniająco). 

 

Regulamin konkursu „Jak być Piękną latem?”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Jak być Piękną latem?” (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „BnB Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Krzesimowie 153, 21-007 Mełgiew, właściciel portalu www.kobietawbiznesie.com.pl (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Sponsorem nagród jest marka Efektima.logo

1.4. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

1.5. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl

1.6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

1.7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Temat: „Jak być Piękną latem?”

2.2. Forma: Konkurs ma charakter otwarty,  nie ogranicza formy jego prezentacji ani techniki wykonania zadania. Technika prac jest dowolna. Zarówno może być to praca pisemna (opowiadanie), fotograficzna (zdjęcie lub cykl zdjęć z krótkim opisem), jak i każda inna forma. Przesłana praca ma stanowić odpowiedź na zadane pytanie w tytule konkursu: ”Jak być Piękną latem?”.

2.3 Sposób zgłoszenia: Zgłoszenie do konkursu należy wysyłać na adres e-mailowy: konkurs@kobietawbiznesie.com.pl. W tytule maila należy podać: tytuł konkursu oraz swoje imię i nazwisko.

2.4. Czas trwania: Konkurs będzie trwał w dniach od 02.08.2013 r. do 11.08.2013 r

2.5. Ogłoszenie wyników: Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone  12.08.2013 r. na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.nagroda 2

2.6. Nagroda:  Redakcja  przyzna 3 równorzędne nagrody dla 3 zwycięzców.

Pulę nagród stanowią kosmetyki ufundowane przez markę Efektima. Autorzy  trzech najciekawszych zgłoszeń otrzymają zestaw kosmetyków firmy Efektima (ANGIO-CURE- kuracja przeciw pękającym naczynkom i BODY-CURE- kuracja brązująco-ujędrniająco).  

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić stronę www.kobietawbiznesie.com.pl na portalu społecznościowym facebook i udostępnić informacje o konkursie na swoim profilu. Następnie przesłać zgłoszenie do konkursu w dowolnej formie (określonej w punkcie 2.2), które będzie odpowiedzią na pytanie zadane w tytule konkursu „Jak być Piękną latem?”

3.2. Laureatów wybiera Redakcja. Redakcja wybierze trzech laureatów. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: zgodność z tematem konkursu, jakość i sposób przedstawienia sytuacji.

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Krzesimowie 153, 21-007 Mełgiew, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przesłanie pracy konkursowej wiąże się z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz organizatora konkursu.

3.6. Dyskwalifikacja: Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. Dyskwalifikowane będą również zgłoszenia bez podania w temacie e-maila nazwy konkursu oraz imienia i nazwiska autora.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w dniu 12.08.2013r. poprzez publikację listy zwycięzców na stronie www.kobietawbiznesie.com.pl

4.3. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników konkursu na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl  na adres Organizatora: „BnB Polska” Sp. z o. o., Krzesimów 153. 21-007 Mełgiew z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs  „.Jak być Piękną latem?”

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów przesłanych w ramach konkursu w formie pierwotnej, fragmentów tych artykułów, a także ich modyfikację.

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

nagrody 3

Napisał:

avatar

Redakcja to jednorazowy wpis wielu kobiet, które chciały w jakikolwiek sposób współtworzyć nasz serwis. Teksty sa zredagowane przez team autorów.

2 Komentarzy do “Konkurs „Jak być Piękną latem?– regulamin”

  1. avatar ja pisze:

    Dlaczego uniemożliwiacie wzięcie udziału w konkursie czytelnikom portalu,którzy nie posiadają konta na facebooku?Czuję się zawiedziona i chyba zrezygnuję z odwiedzania Waszej strony.

  2. avatar Agnieszka Kowalska pisze:

    Każdy to wystąpił do redakcji z zapytaniem czy może przystąpić do konkursu pomimo nie posiadania konta na FB otrzymał naszą zgodę.
    Przykro mi, że jest Pani zawiedziona.

Zostaw odpowiedź

Komentarz