Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

KONKURS KULINARNY „Lato, lato… – Smak lata”- regulamin

Lato to pora roku, gdy w naszych kuchniach pachnie najbardziej. Świeże warzywa i owoce, często z własnego ogrodu są podstawą przygotowywanych dań.  Dla osób, które podzielą się z nami pomysłem na „Smak lata” przygotowaliśmy nagrody. Pula nagród to cztery kremy nawilżająco-napinające na szyję i dekolt marki Lirene.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Lato, lato…”(dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „BnB Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Krzesimowie 153, 21-007 Mełgiew, właściciel portalu www.kobietawbiznesie.com.pl (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl

1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

1.6. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. lirene 22Tytuł konkursu: „Lato, lato…”. Temat: „Smak lata”.

2.2. Forma:  Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną (przepis kulinarny), zgodnie z tematem przewodnim tj. „Smak  lata” z załączonymi zdjęciami. Zdjęcia  powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości minimalnej 72 dpi. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, zachęcam jednak do korzystania z funkcji zbliżenia i makrofotografii.

Zgłoszenia można przesyłać w jednej z czterech kategorii:

  1. Ciasta i desery
  2. Dania obiadowe
  3. Moje śniadanie
  4. Letni wieczór

 

2.3 Sposób zgłoszenia:

Zgłoszenie z załączonym zdjęciem/-ami, zgodnym z tematem przewodnim „Smak lata”, należy wysyłać e-mailem na adres: konkurs@kobietawbiznesie.com.pl. W tytule e-maila należy podać: tytuł konkursu oraz swoje imię i nazwisko.

2.4. Czas trwania: Możliwość wysyłania zgłoszeń konkursowych trwa od 26.08.2013 do 08.09.2013 do godz. 23:59.

2.5. Ogłoszenie wyników: Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone  9.09.2013 r. na stronie internetowej: www.kobietawbiznesie.com.pl w zakładce Konkursy.

2.6. Nagroda: Nagrodę stanowią cztery kremy nawilżająco-napinające na szyję i dekolt marki Lirene.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić stronę www.kobietawbiznesie.com.pl na portalu społecznościowym facebook i udostępnić informacje o konkursie na swoim profilu. Następnie przesłać zgłoszenie do konkursu (określonej w punkcie 2.2), które tematycznie będzie związane z tematem przewodnim tj. „Smak lata”.

3.2. Laureatów wybiera Redakcja. Redakcja przyzna cztery nagrody. Po jednym zwycięzcy w każdej z kategorii. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: zgodność z tematem konkursu, jakość i sposób przedstawienia sytuacji.

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika, będą przetwarzane przez Organizatora, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora fotografii zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przesłanie pracy konkursowej wiąże się z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz organizatora konkursu.

3.6. Dyskwalifikacja: Zgłoszenia muszą być unikalne, stworzone specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. Dyskwalifikowane będą również zgłoszenia bez podania w temacie e-maila nazwy konkursu oraz imienia i nazwiska autora. Zdjęcia w bardzo złej jakości nie będą publikowane.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2.

4.2. Zwycięzcy konkursu powiadomieni  zostaną o wygranej w dniu 09.09.2013r. poprzez publikację informacji o zwycięzcach na stronie www.kobietawbiznesie.com.pl.

4.3. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureatów w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji wyników konkursu na stronie internetowej www.kobietawbiznesie.com.pl  na adres Organizatora: „BnB Polska” Sp. z o. o., Krzesimów 153. 21-007 Mełgiew z dopiskiem w treści: Reklamacja – konkurs  „Lato, lato…”- smak lata

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii przesłanych w ramach konkursu w formie pierwotnej oraz fragmentów tych fotografii.

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Napisał:

avatar

Redakcja to jednorazowy wpis wielu kobiet, które chciały w jakikolwiek sposób współtworzyć nasz serwis. Teksty sa zredagowane przez team autorów.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz