Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Do przedszkola po nowemu

Od 1 marca po raz kolejny ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Dla wielu rodziców przedszkole to jedyna szansa by normalnie pracować i powierzyć bezpiecznej opiece swoje dziecko bez konieczności opłacania prywatnych opiekunek, a dla dzieci miejsce rozwoju, zabawy i pierwszych przyjaźni. Miejsca w przedszkolu  są jednak na wagę złota, o czym corocznie przekonuje się wielu rodziców, których pociechy niestety nie zostają przyjęte do konkretnych placówek. W tym roku na rodziców i małych kandydatów czeka wiele nowości bowiem weszły w życie zmiany w ustawie o systemie oświaty.

Jakie zmiany? Od dnia 18 stycznia 2014 r. weszła w życia zmiana ustawy o systemie oświaty, która dotyczy zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Zdecydowanie łatwiej ma być rodzicom, których dzieci już rozpoczęły edukację przedszkolną bowiem w ich wypadku do kontynuacji dziecka w placówce wystarczające będzie złożenie deklaracji kontynuacji edukacji. Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego tego nie zrobią, wówczas dziecko objęte będzie procedurą rekrutacyjną obowiązującą na rok szkolny 2014/2015. Ta natomiast może okazać się znacznie trudniejsza do przebrnięcia.

Nowe kryteria rekrutacji. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Mają one równorzędną wartość,  dlatego dla kandydatów uzyskujących po pierwszym etapie równorzędny wynik na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Mogą one różnić się w zależności od gminy dlatego najpewniejszą informacją będzie ta uzyskana w konkretnym przedszkolu czy punkcie przedszkolnym.

Kryteria dodatkowe w większości gmin dotyczą takich aspektów jak kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, status  rodziców jako osób pracujących czy uczących się w systemie dziennym. Pod uwagę może być brany fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, dzieci z ciąży mnogiej, fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do funkcjonujących w pobliżu szkoły czy żłobka, odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola.   Istotnym jest, iż przedszkola będą mogły również posłużyć się kryterium korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj.: zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie  i posiłków. Zmniejsza to szanse rodziców, którzy dotychczas korzystali w przedszkolu tylko z czasu realizacji podstawy programowej, ale zarazem zwiększa szanse tych, którzy długo pracując potrzebują całodziennej opieki dla dziecka.

Jakie formalności? W przypadku udokumentowania spełniania kryteriów ustawowych do wniosków o przyjęcie załączyć należy takie dokumenty jak oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, a także  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. Natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski można składać do 3 wybranych przedszkoli w dniach od 1 marca – do 31 marca. Powodzenia!

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz