Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Wkład własny w dotacji– czy tylko pieniądze?

Środki unijne to w ostatnich latach najlepsze źródło możliwości rozwoju dla polskich firm. Zarówno mikro, mali, średni przedsiębiorcy jak i wielkie firmy czy stowarzyszenia chętnie aplikują o środki-poszerzając paletę oferowanych usług  oraz unowocześniając dostępny sprzęt. Konkursowy tryb wyboru wniosków w większości programów operacyjnych oraz oferowanych w ramach nich działań sprawia, że otrzymanie dotacji nie jest sprawą prostą, ale i nie niemożliwą. Przede wszystkim, wszyscy aplikujący powinni zdawać sobie sprawę z wymogów stawianych przez instytucje organizujące konkursy, a zwłaszcza wymogu dotyczącego wkładu własnego.

Wkład własny to określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego realizację, niepodlegająca zwrotowi. Wkład własny może, ale nie musi być wymagany w zależności od programu operacyjnego. W Programie Kapitał Ludzi zagadnienie wkładu własnego dotyczy tylko niektórych działań, a i możliwości jego wniesienia jest kilka. W projektach inwestycyjnych natomiast,  z reguły możliwych do realizacji w ramach programów regionalnych wkład własny jest wymagany praktycznie zawsze, także mając w zamierzeniu próbę zdobycia środków unijnych należy postarać się o gotówkę.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki umożliwiającym, zdobycie pieniędzy na szeroko pojętą aktywizację zawodową i społeczną czy szkolenia pracowników z sektora MŚP, wkład własny może być wnoszony zarówno w formie finansowej jak i niepieniężnej np. w formie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy lub w formie przekazania na rzecz realizowanego projektu określonych składników majątku jak również w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią. Zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana według wartości rynkowej, za którą przyjmuje się przeciętną cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju i gatunku, lub – jeżeli nie można ustalić wartości rynkowej – według wartości godziwej, za którą zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie z przepisami krajowymi, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Wysokość wkładu wynikającego z dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników projektu w ramach PO KL musi wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego i może podlegać kontroli.

Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL, w którym występuje powyższy wkład, rozlicza go w ramach projektu na podstawie oświadczenia składanego przez podmioty wypłacające dodatki lub wynagrodzenia. Oświadczenie to powinno pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu w odniesieniu do każdego z nich. Wkład własny nie jest wymagany często w projektach PO KL, ale premiowane jest jego wniesienie np. poprzez punkty strategiczne na etapie oceny merytorycznej. Wniesienie własnych środków do projektu oznacza bowiem, że Beneficjent  chce realizować dany projekt i jest gotów poświęcić temu własne środki.

W Regionalnych Programach Operacyjnych źródłami finansowania są środki publiczne i prywatne. W ramach współfinansowania prywatnego mieści się wkład własny beneficjenta. Oznacza to, że w projektach tego typu zawsze należy zaplanować posiadanie kwoty opiewającej na około 30-50% wartości wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Mowa tu oczywiście jedynie o formie pieniężnej wkładu własnego. Faktyczny minimalny wkład własny beneficjenta każdorazowo wskazany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu.

Napisał:

avatar

Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w zakresie Zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej.

Brak komantarzy.

Zostaw odpowiedź

Komentarz